شریک طبیعتِ الهی

Rate this item
(0 votes)

" شریک طبیعتِ الهی"


 

(دوم پطرس ۱: ۱ - ۱۱)

مطالعه این مقاله وقت و تفکر زیاد لازم دارد تا "همواره این امور را به یاد آورید."

ایات از ترجمه های مختلف اقتباس شده اند برای درک مطلب باید در کتاب خود خوانده شوند

می دانیم شریک شدن در طبیعتِ الهی مفهوم روحانی دارد که تنها با درخواستِ هدایت از روح القدس که الهام کنندۀ کتاب مقدس و از نو آفرینندۀ طبیعتِ ماست، مکشوف خواهد شد.

در کلام خدا می خوانیم: "خدا ما را در مسیح دعوت کرده تا در جلال جاودانی او شریک شویم" (اول پطرس ۵: ۱۰).

در (دوم پطرس ۱: ۴) خواندیم: "خداوند از قدرت لایزال خود آنچه را که برای زندگی و خداپرستی لازم داریم، به ما عطا فرموده است. این از طریق شناخت او میسّر شده تا بتوانیم در جلال و عظمتش شریک شویم." امید است که با مطالعۀ دقیقِ حقایقِ زیرین، و تفکر در مفهوم آنها، طبیعتِ خدا را بهتر بشناسیم و به معنیِ شریک شدن در آن پی ببریم:

*- آدم به شباهت روحانیِ خدا از خاک زمین سرشته شد. ما هم با ایمان به عیسی مسیح، در زندگی تازۀ خود، بوسیلۀ

روح القدس، به طرز عالی تر از شباهت آدم، به شباهت خدا، در می آییم!

*- خدا محبت است، ما در اثر فیض او بوسیلۀ روح القدس، با محبت او در دلِ ما، زندگی می کنیم (رومیان ۵ : ۵ ).

*- "ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خدا است. کسی که محبت می کند از خدا زاده شده است" (اول یوحنا ۴ : ۷). (متاسفانه، بسیاری از تولد تازه یافتگان به جای این محبت الهی، با محبت دنیوی همدیگر را دوست می دارند، که اغلب این دوستی و رفاقت، سر به رسوایی می کشد!) آیا می دانید چرا؟ زیرا بعضی می خواهند با مسیح زندگی کنند، نه برای او!

*- "کسی که ادعا می کند مسیحی است، باید مانند مسیح زندگی کند" (اول یوحنا۲: ۶)!

*- در کلام خدا می خوانیم: "آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟" (اول قرنتیان ۶: ۵ ۱)!

*- خداوند راستی است ما بر اثر فیض او هر چه راست و درست است دوست می داریم این راستی دایم در ما می ماند.

*- خداوند نیکوست، او ما را بر اثر فیضش نیک می گرداند.

*- مسیح بر صلیب به خاطر ما مرد و زندگی خود را به ما داد. "زندگی تازۀ ما، هم اکنون با مسیح در خدا پنهان است . وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، ما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهیم کرد" (کولسیان ۳ : ۳- ۴).

*- باز در کلام خدا می خوانیم: "مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه ای که متّکی به سنّتهای انسانی و عقاید بچگانۀ این جهان است، شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست" (کولسیان ۲: ۸).

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او به حق عمل می کند و ما را از همۀ خطاهایمان پاک می سازد (اول یوحنا ۱: ۹). *

در کتاب سرود نامۀ فارسی، سرود بسیار زیبا و پر محتوایِ "اکنون در نور سالکم" را داریم، که چند بند از آن را، برای تشکر از فیض بی کرانِ خداوند پر جلالمان، با صدای بلند در دعا به پیش تخت رحمت او بسراییم:

"اکنون در نور سالکم پر از جلال حیاتم مسیح خداوندم با من است

سفر زندگی را، طی می کنم با عیسی هللویاه تسبیحش، می خوانم

چون با عیسی مرده‌ام زیبا شده باطنم در مسیح شادمانم هللویاه

گناهانم محو شده بندهایم نیز گسسته پیروزم بر فوجهای شیطانی

ایکاش هر پریشان حال پیدا کند این جلال تا رهد از جهنم از مرگ جاودانی،

پیدا کند نجات آسمانی

در زیر فیض مسیح

توجّه: مطالعۀ دقیق این مقاله ممکن است بعضی را نا راحت و بعضی را خوشحال کند. هر دو این احساس از روح القدس است. آنانی که ناراحت شده اند به تنها چاره برای رهایی از مرگ جاودانی، به آیه ای که با * مشخص شده، مراجعه کنند بعد از توبه (دوم قرنتیان ۷: ۱۰) از مسیح مهربان بخواهند تا دعای انان را مستجاب فرموده و به آنان خوشحالی دایمی عطا فرماید.

آنوقت با تمام دل وجان برای تشکر از فیض بی انتهای مسیح چنین بسرایند:

چون با عیسی مرده ام زیبا شده باطنم در مسیح شادمانم هللویاه

گناهانم محو شده بندهایم نیز گسسته پیروزم بر فوجهای شیطانی

روزی که این مقاله به اتمام می رسید، از کتاب رازگاهان بیلی گراهام این رازگاه را مطالعه می کردم که نتیجه آن مشابه با نتیجۀ کلی مقاله است. از خواندن آن خوشحال شدم، و به فال نیک گرفتم، خواستم شما هم در شادی من شریک شوید. چون شما را در محبت خدا دوست دارم!

The Ark of Salvation

By faith Noah, became an heir of the righteousness which comes by faith

Heb. 11:7

The Bible warned the people of Noah's day, "My Spirit shall not strive with man forever" (Gen. 6: 3). They laughed at Noah and mocked his words ... God was speaking-but they ignored Him. Eventually God's patience gave out-and by then it was too late.

Outside the ark men and women struggled for their lives, clutching at pieces of driftwood, until the pitiless hand of death reached up and drew them down beneath those cruel waves. All were lost. Every soul outside the ark perished. They had had their chance, but tossed it away.

You cannot come to Christ unless the Spirit of God bring you. But what if you ignore His warnings? Then you are in the gravest danger, for someday God will no longer be speaking to you. Then it will be too late. Come to Christ while there is still time. Christ, God's greater Ark, stands ready to welcome you to safety today.

Are you in the Ark?


 

More in this category: « شادیِ میلاد مسیح