Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


 ایمان چیست؟

 ایمان چیست، چگونه در ما بوجود می آید و برای چیست؟در پاسخ به سه سوال بسیار مهم فوق، به کتاب مقدس که از الهام خدا است مراجعه می کنیم:

۱- ایمان چیست؟ ایمان اطمینانی است بر امیدی که داریم، و مدرکی است بر آنچه  نمی بینیم. (خلاصۀ عبرانیان ۱۱ :۱)  باز هم، در (افسسیان ۲: ۸).  می خوانیم: "زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خدا است" در جائی دیگر می خوانیم: "چشمان خود را بر  بانی و کامل کننده ایمان یعنی عیسی بدوزیم" (عبرانیان ۱۲: ۲).

 ۲- ایمان چگونه در ما بوجود می آید؟ "ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می شود" (رومیان ۱۰ :۱۷). نه به هیچ وسیلۀ دیگر!

حال به سوال بسیار مهم دیگر در بارۀ ایمان فکر کنیم: "چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد، اما عمل نداشته باشد؟ آیا چنین ایمانی می تواند او را نجات بخشد؟ " (یعقوب ۲ :۱۴). پاسخ: "ایمان به تنهایی و بدون عمل مرده است" (یعقوب ۲: ۱۷). بکار بردن کلمه عمل در آیه فوق، موجب بسی سوء تفاهم شده است. شاید علت اینست، که خیال کرده اند منظور یعقوب رسول، این است که برای نجات یافتن، نه تنها ایمان، بلکه داشتن اعمالِ نیک نیز لازم است. (فرق بین عمل و اعمال را در نظر نگرفته اند.) این فکر بر خلاف تعالیم کتاب مقدس است زیرا بارها در کلام خدا آمده که برای نجات یافتن تنها عمل به ایمانی که به مسیح داریم کافی است! در اینجا به دو مورد از این حقیقت اشاره می کنیم:

 اول - "انسان از راه ایمان و بدون انجام اعمال شریعت، پارسا شمرده می شود" (رومیان ۳ :۲۸).

دوم – "زیرا از راه ایمان نجات یافته اید و نه از اعمال، تا هیچکس نتواند به خود ببالد. زیرا ساخته دست خداییم، و در مسیح عیسی آفریده شده ایم، تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم" (افسسیان ۲ :۱۰).

چنانکه دیدیم، اعمالی، نیک محسوب می شوند، که پس از ایمان به مسیح، با هدایت روح او، انجام بگیرند، نه قبل از آن! این اعمال، "عمل ایمان" هستند! یعنی اعمالی که از ایمان می جوشند یا می تراوند! 

۳ - ایمان برای چیست؟ پاسخ: برای داشتن رابطه روحانی با خدا و بهره مند شدن از او تا ابد. چگونه؟ با تغییر دادن افکار، امیال و اعمال خود به واسطۀ ایمان آوردن به عیسی مسیح و درخواست قدرت از روح القدس! می دانیم که مفهوم ایمان آوردن به مسیح، ایمان آوردن به سخنان اوست که در کتاب مقدس به وسیله روح او الهام شده اند. بنابراین، کسی خدا را جلال می دهد که با تمام وجود خود به سخنان مسیح ایمان دارد و آنها را به جا می آورد. یعنی طرز زندگی خود را بر پایه حقایقِ انجیل قرار می دهد از قبیل:

† - "من راه وراستی و حیات هستم هیچ کس جز به واسطه من، نزد پدر نمی آید" (یوحنا ۱۴ :۶).آیا از تهِ دل این فرمایش مسیح را باور کرده زندگی خود را با اطاعت از  کلامش در اختیار او قرار داده ایم؟

† - "ما فکر مسیح را داریم" (اول قرنتیان ۲ :۱۶). آیا سعی می کنیم روحاً با مسیح همفکر باشیم؟

† - "با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید" (رومیان ۱۲ :۲). آیا این دگرگونی را در خود حس می کنیم؟ اگر پاسخ ما به این سوالات مثبت است (که باید باشد)، خوشا به حال ما زیرا راهی بهشت می باشیم!

حال برای اطمینان از این، و اینکه عیسی مسیح می فرماید: "هنگامی که پسر انسان آید، آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟" (لوقا ۱۸ :۸)! بهتر است از  امر خدا که می فرماید: "خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه" (دوم قرنتیان ۱۳: ۵) اطاعت کنیم، و همین حالا خود را بیازماییم تا ببینیم، ایمانی که داریم چگونه ایمانی است: ایمان بزرگ (متی ۸: ۱۰). – ایمان کوچک یا کم (متی ۱۴: ۳۱). – ایمان سُست - ایمان استوار (قوی) (رومیان ۴ :۱۹-۲۰).  ایمان پُر (اعمال رسولان ۶ :۵). ایمان بی ریا (دوم تیموتائوس ۱ :۵). – ایمان درهم شکسته (اول تیموتائوس ۱ :۱۹). ایمان بی تردید (یعقوب ۱: ۶). ایمان دولتمند (یعقوب ۲ :۵). ایمانی که شهادت می دهد (اول یوحنا ۵: ۱۰-۱۳). ایمانی که رشد می کند (دوم تسالونیکیان ۱ :۳). ایمانی که از راه محبت عمل می کند (غلاطیان ۵ :۶). ایمانی که با آن زندگی می کنیم نه به دیدار (دوم قرنتیان ۵ :۷). ایمانی که از مرگ نمی هراسد (ایوب ۱۳ :۱۵). ایمانی که ما را مطمئن می کند که مسیح زنده است، و او را پس از مرگ نیز خواهیم دید (ایوب ۱۹: ۲۵-۲۶).

 دعا: ای عیسی مسیح، "ایمان ما را بیفزا" (لوقا ۱۷ :۵)، و ما را یمانی عطا فرما تا به دیگران با شادمانیِ "وصف ناپذیر" شهادت داده، بگوییم: "خداوند چگونه بر ما رحم نموده است" (مرقس ۵ :۱۹).

*- ایمان مانند آتش، دایم در خود حرارت دارد. ما را به تدریج از درون تغییر می دهد.  در ما روحِ  محبت، ترحّم بر دیگران و اطاعت دائم از اوامر خدا ایجاد می کند. همچنین تلاش برایِ زیستن با مسیح و  رسیدن به "کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد" (رومیان ۳:۲۳). در ما  به بار می آورد.