Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


 تعمید چیست؟ 

 تعمید چیست؟ پاسخ: تعمید نشانۀ ظاهریِ طبیعت نو از خدا در ما، و تصمیم به همگامیِ دایم با عیسی مسیح است. اغلب ما، بدون اینکه به مفهوم واقعی تعمید که نشانه ظاهریِ تغییر باطنی است که خدا در درون ما انجام می دهد پی ببریم، تعمید می گیریم به خیال اینکه بوسیله آن از گناهان خود نجات خواهیم یافت. چه اشتباه بزرگ! برای به جا آوردن صحیح فرمان بزرگ مسیح، واجب است از مفهوم تعمید بر طبق کلام خدا در متی ۳: ۵-۱۱ آگاه باشیم.

 چنانکه دیدیم، تعمید نشانۀ ظاهری از تغییر درونی است که در نتیجۀ توبه از گناه و ایمان به مسیح، از طرف خدا در ما بوجود می آید. تعمید گیرنده حتماً تاثیرِ این طبیعتِ نو را در طرز فکر، رفتار و گفتار خود دیده می خواهد آن را در تعمیدش به عموم اعلام دارد. (متاسفانه معمولاً در مراسم تعمید، ذکری از این تحوّل به میان نمی آید!) در حقیقت، همانگونه که انگشتر ازدواج، نشانۀ ظاهری از پیوند روحی دو نفر با هم می باشد، تعمید هم نشانۀ پیوستن روحانی شخص با خداوند بوسیلۀ روح القدس است!  کسی که به مسیح ایمان می آورد، می کوشد با هدایت روح القدس، کلام خدا را دقیقا مطالعه نماید و با انجام دستورات آن روحاً، هر آن با خدا در ارتباط باشد.

در تعمید چنانکه معمول است، شخص کاملاً در آب فرو رفته سپس از آب خارج می شود. این طرز، و یا پاشیدن آب بر سر و روی کسانی که قادر نیستند و یا نمی خواهند در آب فرو روند، سمبلی است از مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح که در درون هر کسی که به او ایمان می آورد روحاً صورت می گیرد! به عبارت دیگر، فرورفتن در آب یا پاشیدن آن بر سر و رو نشانه مردن نسبت به گناهانِ: "هوای نفس، هوسهای چشم و غرورِ ناشی از مال و مقام" (اول یوحنا ۲:۱۶)، خارج شدن از آب نشانه شروع زندگی تازه ای در عیسی مسیح است، که "در راه ما مرد و دوباره زنده شد."  بلی کسی که در اثر توبه و ایمان از آن مسیح شده، "تبدیل به شخص جدیدی می شود! او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است" (اول قرنتیان ۵:۱۷). 

در مورد تعمید کودک، والدین مسئولیت تربیت روحانیِ بچه را برعهده می گیرند تا خداوند طبیعتی نو در باطن او بیافریند و در بلوغ با اقرار به داشتن آن، به عضویت کلیسا درآید.

توجّه: در انجیل می خوانیم: "همگی شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر کردید" (غلاطیان ۳:۲۷).