Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


Saturday, 27 June 2020 09:59

Week 26 - I Peter 5:6-7

Written by
Rate this item
(0 votes)

Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Casting all your care upon him; for he careth for you.

ܒܲܣ ܡܲܡܟܸܟܼܘܿܢ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܕܹܗ ܙܲܪܒܵܢܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܗܿܘ ܡܵܪܸܡ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܵܫܸܚ. ܘܟܠܵܗܿ ܚܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܕܪܹܡܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗܝ: ܣܵܒܵܒ ܗܿܘ ܟܹܐ ܐܵܟܼܸܠ ܚܲܡ ܥܲܠܵܘܟܼܘܿܢ.

Read 166 times Last modified on Friday, 11 September 2020 17:51
More in this category: « Week 25 - Proverbs 20:6