Week 33 - Romans 15:13

Rate this item
(0 votes)

Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.

ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܗܹܒܼܝܼ ܡܵܠܹܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܟܠܵܗܿ ܚܵܕܘܼܬܵܐ: ܘܫܠܵܡܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ: ܕܙܵܝܕܝܼܬܘܿܢ ܒܗܹܒܼܝܼ: ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.