Week 40 - John 4:23

Rate this item
(0 votes)

But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

ܐܸܠܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܐ ܣܵܥܲܬ ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܝܼܠܵܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܣܵܓܼܕܵܢܹܐ ܫܲܪܝܼܖܹܐ ܒܸܬ ܣܲܓܼܕܝܼ ܠܒܵܒܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܒܣܲܪܲܣܬܘܼܬܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܐܘܼܦ ܒܵܒܵܐ ܠܗܲܕܟܼܵܐ ܣܵܓܼܕܵܢܹܐ ܟܹܐ ܒܲܥܝܹܐ.