Week 45 - Psalm 51:10

Rate this item
(0 votes)

Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.

ܠܸܒܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ ܒܪܝܼ ܒܝܼܝܼ: ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܩܘܝܼܬܵܐ ܚܲܕܸܬ ܒܓܵܘܝܼ.