Week 49 - Hebrews 12:5-6

Rate this item
(0 votes)

My son, do not regard lightly the discipline of the Lord nor faint when you are reproved by Him, for those whom the Lord loves He disciplines and He scourges every son whom He receives.

ܒܪܘܼܢܝܼ: ܠܵܐ ܡܲܣܠܸܬ ܬܲܥܠܲܡܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܣܵܩܕܸܬ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܸܬ ܡܘܼܢܟܼܸܣܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܣܵܒܵܒ ܡܿܢ ܕܡܲܚܸܒ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܟܹܐ ܬܲܥܠܸܡ ܠܹܗ: ܘܟܹܐ ܓܢܓܪ (ܬܲܠܡܸܕ) ܠܟܠ ܒܪܘܼܢܵܐ ܕܗܿܘ ܩܵܒܸܠ.