Week 7 - II John 1:6

And this is love, that we walk after his commandments.
This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.

ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܐ ܚܘܼܒܵܐ: ܕܚܵܕܪܵܚ ܐܲܝܟܼ ܦܘܼܩܕܵܢܘܼܗܝ.
ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܝܼܠܹܐ ܕܵܐܟܼܝܼ ܕܫܡܸܥܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܕܒܝܼܹܗ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܸܚܕܵܪܵܐ.