Week 8 - Romans 5:8

But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܕܘܼܥܝܹܐ ܝܠܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܕܠܟܸܣܠܲܢ: ܕܟܲܕ ܚܲܛܵܝܹܐ ܝܘܵܚ ܗ݉ܘܵܘ: ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܒܵܕܵܠ ܕܝܼܵܢ ܡܸܬܠܹܐ.