Sermon

2019-09-22

Humbling the Exalted, Exalting the Humble

Hits: 85
54 mins
Text Print read

Introduction

 • Matthew 13:35, 12:24ܡܬܝ ܝܓ:35، ܝܒ:24 
 • Jim Jones, picture of what all false leaders do to their followers
 • Leaders of the Jews were no different
  • Luke 13:34-35ܠܘܩܐ ܝܓ:34 – 35 
 • Pharisees then became the dominant Jewish leadership.
  • John 7:49ܝܘܚܢܢ ܙ:49 
  • Matthew 23:13, 23, 25, 27ܡܬܝ ܝܓ:13، 23، 25، 27
  • Matthew 15:14ܡܬܝ ܝܗ:14 

The illustration (vs. 7-14)ܡܵܬܠܹ̈ܐ، ܡܵܣܵܠܹ̈ܐ ܝܲܢ ܨܘܼܪܬܵܐ

 • Jesus violating Sabbath tradition, but not violating the law of God (vs. 1-6)
 • They had been picking out the places of honor at the table (vs. 7)
  • Matthew 23:5-6ܡܬܝ ܟܓ:5 – 6 
  • Luke 11:42-43ܠܘܩܐ ܝܐ:42 – 43 
 • How pharisees got to the front: capability to reciprocate (vs. 8-10)
  • Proverbs 25:6-7ܡܬܠ̈ܐ ܟܗ:6 – 7 
  • Luke 18:11-12ܠܘܩܐ ܝܚ:11 – 12 
  • James 4:10ܝܥܩܘܒܼ ܕ:10 
 • Jesus turns to the host who's not scrambling because his seat is  determined. another illustration to help him view his own pride (vs. 12-14)
  • Ariston(ar-is-ton), early in the day, Deipnon (dipe-non), dinner
  • John 5:28-29ܝܘܚܢܢ ܗ:28 – 29 

Truth behind the illustration (vs. 11)ܣܲܪܲܣܬܘܼܬܵܐ ܒܵܬ݉ܪ ܐܵܗܵܐ ܨܘܼܪܬܵܐ

 • Everyone exalts, Hupsoo (hup-so-o), shall be, Tapeinoo (tap-i-no-o), lowered
 • Proverbs 16:5ܡܬܠ̈ܐ ܝܘ:5 
 • Luke 1:46-53ܠܘܩܐ ܐ:46 – 53 
 • Luke 18:13ܠܘܩܐ ܝܚ:13 

The applicationܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܝܵܘܡܵܐ

 • Matthew 5:3-5ܡܬܝ ܗ:3 – 5 
 • I Timothy 1:15ܐ. ܛܝܡܬܐܘܣ ܐ:15 

Conclusion

 • I Peter 5:6   ܡܲܡܟܸܟܼܘܿܢ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܕܹܗ ܙܲܪܒܵܢܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ:
                          ܕܗܿܘ ܡܵܪܸܡ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܵܫܸܚ.