Sermon

2019-09-01

The Rich Fool

Hits: 68
51 mins
Text Print read

Introduction –

 • Two things at the very outset that they must avoid. Beware of the leaven of the Pharisees and greedܗܘܹܡܘܿܢ ܗܸܫܝܲܪ ܡܼܢ ܚܡܝܼܪܵܐ ܕܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܘܛܲܡܲܥܟܵܪܘܼܬܵܐ
  • Luke 12:1, 15ܠܘܩܐ ܝܒ:1، 15 
  • Luke 16:14ܠܘܩܐ ܝܘ:14 
  • I Timothy 6:9-10ܐ. ܛܝܼܡܬܐܘܣ ܘ:9 – 10 
 • The materialistic manܐܢܵܫܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ
  • Luke 12:13-14ܠܘܩܐ ܝܒ:13 – 14 
  • John 18:36ܝܘܚܢܢ ܝܚ:36 

The Admonition (vs. 15)ܡܲܢܠܲܣܬܵܐ (ܓ̰ܪ. 15) 

 • Take heed, horao (Hor-ah-o),ܚܙܹܡܘܿܢlook, mark, observe, ܒܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ ܓܲܫܩܘܿܢ
 • Then guard. Phulassō (foo-las-so) is a military term:ܘܗ݉ܘܹܡܘܿܢ ܗܸܫܝܵܪ“Provide protective vigilance against every form of greed,ܚܵܡܝܼ، ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ، ܢܛܘܿܪ
 • All covetousness, pleonexias,” ܡܼܢ ܟܠܵܗܿ ܛܲܡܲܥܟܵܪܘܼܬܵܐ– strong word – “all covetousness.” This is the thirst. Pleonexias (pleh-on-ex-ee-ah) is the thirst for more.
  • Ecclesiastes 5:10ܩܘܗܠܬ ܗ:10 
  • John 10:10ܝܘܚܢܢ ܝ:10 

The Anecdote (vs. 16-20)ܡܹܬܸܠܬܵܐ (ܓ̰ܪ. 16 – 20)  

 • Vs. 17 – he began to reason with himselfܚܫܸܒܼܠܹܐ ܒܓܵܢܹܗ (ܓ̰ܪ. 17)
 • Vs. 18 – He found a solution. In two verses: eight “I’s” and four “my’s”(ܓ̰ܪ. 18)
 • Vs. 19 – I will say to my soul! eat, drink, and party.ܒܸܬ ܐܵܡܪܸܢ ܠܓܵܢܝܼ(ܓ̰ܪ. 19)
 • The problem with this man in the story is he forgot three things: God, others, and his own mortalityܐܲܠܵܗܵܐ، ܐ݉ܚܹܖ̈݉ܢܹܐ، ܡܵܝܘܿܬܵܐ.
 • Vs. 20 – Then comes the surpriseܡܼܢ ܢܵܓܸܣܬܲܢ (ܓ̰ܪ. 20) 
  • James 4:13-15ܝܥܩܘܒܼ ܕ:13 – 15 
  • Ecclesiastes 2:18-19ܩܘܗܠܬ ܒ:18 – 19 

The Application (vs. 21)ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܝܘܿܡܵܐ (ܓ̰ܪ. 21) 

 • When you have more than you need, the first consideration is not a bigger barn.
  • Matthew 6:19-21ܡܬܝ ܘ:19 – 21