Sermon

2019-12-29

The Ugliness of Christmas

Hits: 158
45 mins
Text Print read

Introduction

 • To have a proper understanding of the beauty of Christmas, we must have a proper understanding of the ugliness of Christmas.
  • Matthew 1:21, I John 3:5, 4:14, I Timothy 1:15ܡܬܝ ܐ:21، ܐ. ܝܘܚܢܢ ܓ:5،ܕ:14
 • Wicked takes more care to have his sin covered than cured. Men are much more willing to excuse their sin than they are to examine it.

Sin is the ugliness of Christmas and is the reason the Savior came.

What is Sin?   ܡܘܼܕܝܼ ܝܼܠܵܐ ܚܛܝܼܬܵܐ؛                                                             

 • I John 3:4, Romans 7:12ܐ. ܝܘܚܢܢ ܓ:4، ܖ̈ܗܘܡܝܐ ܙ:12                            

What is the nature of Sin? What are Sin’s characteristics?ܡܘܼܕܝܼ ܝܼܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܚܛܝܼܬܵܐ

 • Sin is defiling and defiantܚܛܝܼܬܵܐ ܟܹܐ ܟ̰ܲܦܠܸܢܵܐ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܟܹܐ ܡܲܣܠܝܼܵܐ ܘܠܹܐ ܚܲܫܒܼܵܐ     
 • I Kings 8:38, Zechariah 3:3, 11:8, Ezekiel 20:43, ܙܟܼܪܝܐ ܓ:3، ܚܙܩܝܐܝܠ ܟ:43
 • Leviticus 26:27, Psalm 12:4, Jeremiah 2:31ܟܗܢ̈ܐ ܟܘ:27، ܡܙܡܘܖ̈ܐ ܝܒ:4     
 • Sin is ingratitude, humanly incurable, and hard work  ܚܛܝܼܬܵܐ ܠܹܐ ܛܲܝܥܢܵܐ ܡܸܢܬܵܐ، ܠܵܐ ܡܸܬܒܵܣܡܵܢܬܵܐ ܝܠܵܐ، ܘܩܸܫܝܵܐ ܟܹܐ ܦܲܠܚܵܐ
 • Acts 17:28, Matthew 5:45ܦܪܟܣܝܣ ܝܙ:28، ܡܬܝ ܗ:45                          
 • Jeremiah 13:23, Isaiah 1:4-6ܐܪܡܝܐ ܝܓ:23، ܐܫܥܝܐ ܐ:4 – 6                         
 • Jeremiah 9:5, Genesis 19ܐܪܡܝܐ ܛ:5، ܒܪܝܼܬܵܐ ܝܛ                              

How many people does Sin affect?ܡܟܵܐ ܡܼܢ ܒܪܐ݉ܢܵܫܵܐ ܝܼܢܵܐ ܚܘܼܬ ܟܲܪ ܕܚܛܝܼܬܵܐ؛           

 • People through the years have told me, “I don’t know what you’re so worked up about. I’ve never sinned.”
  • Romans 3:23, 3:10, 5:12ܖ̈ܗܘܡܝܐ ܓ:23، ܓ:10، ܗ:12                            

What are the results of Sin?ܡܘܼܕܝܼ ܝܼܠܵܐ ܦܠܵܛܵܐ ܕܚܛܝܼܬܵܐ؛                                

 • Sin causes evil to overpower us: Mind, will and affectionܒܝܼܫܵܐ ܓܼܲܠܒܵܢܵܐ ܥܲܠܲܢ
  • Jeremiah 17:9, I Corinthians 2, John 3:19ܐܦܣܝ̈ܐ ܒ:2، ܝܘܚܢܢ ܓ:19       
 • Sin brings us under dominance of Satan.ܣܵܛܵܢܵܐ ܗܵܟܘܼܡܹܐ ܥܲܠܲܢ                   
  • Ephesians 2:2, John 8:36ܐܦܣܝ̈ܐ ܒ:2، ܝܘܚܢܢ ܚ:36                           
 • Sin make a person an object of God’s wrath.ܚܘܼܬ ܟܲܪܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ              
  • Ephesians 2:3, Psalm 90:11ܐܦܣܝ̈ܐ ܒ:3، ܡܙܡܘܖ̈ܐ ܨ:11                      

Conclusion

Now, why all of this? Because this, dear friends, is the ugliness of Christmas that brings us to the point of its beauty.

 • God determined to send His Son into the world, the brightness of His glory, the express image of His person, to die for us.
 • That’s Christmas. That’s the meaning of Christmas.