Sermon

2019-11-24

When bad things happen to God’s people – Part 2

Hits: 176
42 mins
Text Print read

Introduction –

 • Great hearts, you see, are the product of great troubles.

 ܠܸܒܵܐ ܓܲܢ݉ܒܵܪܵܐ ܝܼܠܹܐ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ

 • II Corinthians 12:9-10ܒ. ܩܘܖ̈ܢܬܝܐ ܝܒ:9 – 10 
 • Psalm 42:11ܡܙܡܘܖ̈ܐ ܡܒ:11 
 • Isaiah 49:13ܐܫܥܝܐ ܡܛ:13 
 • Job 15:18-20ܐܝܘܼܒܼ ܝܗ:18 – 20 

The promise of comfort (vs. 4a) ܩܵܘܠܵܐ ܕܝܵܗ݉ܒܼܲܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ 

 • The God of all comfort, the Father of tender mercies, and compassion will always bestow the appropriate comfort, strength on His people.

ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܵܗ݉ܒܼܲܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܘܖ̈ܲܚܡܹܐ ܒܸܬ ܡܲܬܸܒܼ ܢܝܲܚܬܵܐ ܘܙܵܪܒ ܥܲܠ ܛܵܝܸܦܘܼܗܝ

 • Romans 8:31-39ܖ̈ܗܘܡܝܐ ܚ:31– 39 
 • The word “afflictions,” thlipsis in the Greek means pressureܚܘܼܒܵܨܵܐ، ܡܲܕܝܘܼܫܹܐ
 • But no matter what came to Paul by way of powerful pressure, God was there and He was comforting and strengthening Paul.

ܓܵܘ ܟܠܵܗ ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܠܘܣ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܼܗ݉ܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܘܝܵܗ݉ܒܼܘܼܘܵܐ ܠܸܒܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ

The purpose of comfort (vs. 4b) ܢܝܼܫܵܐ ܕܝܵܗ݉ܒܼܲܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ 

 • The purpose of comfort then is to make us into comforters.

܆ܢܡܝܼܫܵܐ ܕܝܵܗ݉ܒܼܲܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܝܼܠܹܐ ܕܗܵܕܸܪܲܢ ܕܗܵܘܵܚ ܝܵܗ݉ܒܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܐ

 • Luke 22:31-32ܠܘܩܐ ܟܒ:31 – 32 
 • II Corinthians 1:3-4ܒ. ܩܘܖ̈ܢܬܝܐ ܐ:3 – 4 

The parameters of Comfort (vs. 5)ܬܸܚܘܼܒ ܕܝܵܗ݉ܒܼܲܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ  

 • I believe there are parameters, there are boundaries to comfort.
  • I Peter 4:12-16ܐ. ܦܛܬܘܣ ܕ:12 – 16 

The partnership of suffering (vs. 6-7)ܝܸܣܘܼܪܵܐ ܘܫܵܪ݀ܫܟܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ 

 • He says, “Don’t you realize the partnership here? how my suffering is linked to you? Don’t you see how our sufferings enable us to minister to each other?

ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܲܢ ܡܵܒܼܘܼܕܲܢ ܝܼܢܵܐ ܕܥܵܒܼܕܲܚ ܚܸܠܡܲܬ ܚܵܕ݉ ܠܗܿܘ ܐܚܹܪ݉ܢܵܐ

 • II Corinthians 1:6-7ܒ. ܩܘܖ̈ܢܬܝܐ ܐ:6 – 7