Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


Persian Articles (98)

 "کسی که از آن مسیح می گردد، تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست، او زندگی کاملاً تازه ای را آغاز کرده است"! (دوم قرنتیان ۵: ۱۷). و اینست مفهوم خلقت تازه در عالمِ مسیحیت. در انجیل می خوانیم: عیسی مسیح در دعای خود به "پدر" می گوید: "همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو. چنان کن که آنها  نیز در ما باشند" (یوحنا ۱۷: ۲۱). (منظور کسانی است که به عیسی مسیح "پسر" ایمان می آورند). چقدر مشکل است درک این حقیقتِ حیاتیِ کلام خدا، و چقدر مشکلتر است اختصاص…
هم فکر با مسیح, معلوم است که با یک نگاهِ سطحی به این حقیقتِ تابناکِ انجیل، که اساسِ مسیحیت است، چیزی عاید ما نخواهد شد، مگر اینکه آن را با سایر حقایقِ کلام خدا که در زیر آمده اند با هم در نظر بگیریم و از خدا بخواهیم تا افکارِ ما را بوسیلۀ هدایت روحش منوّر ساخته، مفهوم آن را بر ما مکشوف فرماید: پیشگفتار: در انجیل در بارۀ دگرگونی که خدا در ما بوجود می آورد می خوانیم: "طرز فکر انسانِ نفسانی مرگ است، اما طرز فکری که در سیطرۀ روح قرار دارد، حیات و آرامش  است. زیرا طرز فکر…
 انسانیت کهنهِ ما با او مصلوب شد (رومیان ۶: ۶). در کتاب مقدس می خوانیم: "مسیح قبل از آفرینش جهان ذبح شده بود" (مکاشفه ۱۳ :۸). (افسسیان۱: ۴). هر چند معنی کامل این را نمی توانیم بفهمیم، ولی آنچه مسلم است این است که مسیح می باید در وقت معین از زمان به صلیب کشیده شود و مصلوب شدن او در طول تاریخ به انجام برسد که دوهزار و هفده سال پیش به انجام رسید! مسیح سه روز بعد، با بدنِ آسمانی از قبر قیام کرد و این پیشگویی او: "چون من زنده ام شما هم خواهید زیست" به حقیقت پیوست (یوحنا ۱۹: ۱۴…
 ایمان چیست، چگونه در ما بوجود می آید و برای چیست؟در پاسخ به سه سوال بسیار مهم فوق، به کتاب مقدس که از الهام خدا است مراجعه می کنیم: ۱- ایمان چیست؟ ایمان اطمینانی است بر امیدی که داریم، و مدرکی است بر آنچه  نمی بینیم. (خلاصۀ عبرانیان ۱۱ :۱)  باز هم، در (افسسیان ۲: ۸).  می خوانیم: "زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خدا است" در جائی دیگر می خوانیم: "چشمان خود را بر  بانی و کامل کننده ایمان یعنی عیسی بدوزیم" (عبرانیان ۱۲: ۲).  ۲- ایمان چگونه در…
 تعمید چیست؟ پاسخ: تعمید نشانۀ ظاهریِ طبیعت نو از خدا در ما، و تصمیم به همگامیِ دایم با عیسی مسیح است. اغلب ما، بدون اینکه به مفهوم واقعی تعمید که نشانه ظاهریِ تغییر باطنی است که خدا در درون ما انجام می دهد پی ببریم، تعمید می گیریم به خیال اینکه بوسیله آن از گناهان خود نجات خواهیم یافت. چه اشتباه بزرگ! برای به جا آوردن صحیح فرمان بزرگ مسیح، واجب است از مفهوم تعمید بر طبق کلام خدا در متی ۳: ۵-۱۱ آگاه باشیم.  چنانکه دیدیم، تعمید نشانۀ ظاهری از تغییر درونی است که در نتیجۀ توبه از گناه و ایمان…
 "دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت زیرا بر تو توّکل دارد" (اشعیاء ۲۶:۳). اگر در زندگی خود راضی و قانع نیستیم، دلیلش اینست که هر چند مرّتب عبارتِ "توّکل بر خدا" را بر زبان می آوریم، ولی در حقیقت بر خود توّکل داریم و نه بر خدائی که آیۀ فوق را در کلامش برای ما الهام فرموده است! اشخاص زیادی هستند که از زندگی، شغل و حتی کلیسای خود ناراضی هستند و مرّتب در فکر عوض کردن محیطِ زندگی می باشند تا محیطی مطابقِ دلخواه خود بیابند. عیب این اشخاص به قولِ سقراط، اینست که به هر جائی که…
"یک عده یونانی که برای مراسم عید به اورشلیم آمده بودند،... گفتند ما می خواهیم عیسی را ببینیم"  (یوحنا ۱۲: ۲۱) ااکثریتِ مردم می خواهند مسیح را در طرز زندگی، بشارت، خدمات، سخنان و حتی طرز فکرِ مسیحیان ببینند. خدا را شکر که به مسیحیان، این امر و امتیاز داده شده است که "در فیض و شناخت خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح نمو کنند" (دوم پطرس ۳:۱۸). تا دیگران ببینند که آنان "از همراهان عیسی هستند"! در اینجا مطالعۀ چند آیه از کتاب مقدس ما را در اجرای این امر حیاتی یاری خواهد داد: ۱- دیدنِ عیسی با چشمِ…
اگر در اثر فیض خدا از خود خالی شد یم، با اطاعت از کلام خدا مسیح در زندگی ما جلال خواهد یافت!  (رومیان ۶:۸)    کتاب مقدس دو رل بسیار مهم در زندگی ما ایفا می کند: نه تنها ما را از نقشۀ نجات خدا آگاه می سازد بلکه موجب رشد روحانی و تقویت ایمان ما می شود. تا به این وسیله با خدا رابطه روحانی در عیسی مسیح  برقرار سازیم، و با اطاعت از کلام او، و زیستن برای خشنودیِ او، بتدریج آمادۀ ورود به بهشتِ او شویم.  کتاب مقدس ما را آگاه می سازد که گناه –"آنچه نفس…
  آیات از ترجمه های قدیم و تفسیریِ کتاب مقدس به زبان فارسی اقتباس شده اند، بهتر آنکه آنها را در کتاب مقدسِ خود به دقت بخوانیم. زیرا بوسیلۀ آیات است که صدای خدا را در دل(روح و روان)خود می شنویم! مراجعه به کتاب مقدس انگلیسی برای درک مطلب مفید است. †- کتاب مقدس قابل اعتماد نمی بود. در انجیل، عیسی مسیح به سران قوم یهود می فرماید: "شما کتاب آسمانی تورات را با دقت بخوانید، چون عقیده دارید که به شما زندگی جاوید می دهد. در صورتی که همان کتاب به من اشاره می کند و مرا به شما معرفی…
   آیا این هشدارِ تکان دهندۀ کلامِ خدا، روحاً ما را تکان نمی دهد، تا در فکر چاره باشیم؟ می دانیم که منظور از دیدن خدا، راه یافتن به بهشت است و اغلبِ کسانی که به مسیح ایمان دارند، بدون توجّه به الهام فوق، اطمینان صد در صد دارند که به بهشت راه خواهند یافت. چه اشتباه بزرگ! حتما آنان نمی دانند ایمانی که تقدس به دنبال نداشته باشد ایمان نیست بلکه یک احساس!  بنابراین، حائزِ اهمیتِ فراوان است، که بدانیم تقدّس چیست و بقول کلام خدا، "در پیِ داشتن آن بکوشیم" تقدّس به معنی جدا شدن و داشتن دلی…
از روزی که خداوند ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت، (کولسیان ۱:۱۳)، شیطان با تمام قدرتش با هر یک از ما از در جنگ در آمده، تا ما را دوباره در چنگال بی رحمانۀ خود در گناه اسیر سازد. امّا خدا (چه شیرین است این عبارتِ "امّا خدا") در (افسسیان۶:۱۱-۱۷) می فرماید: "زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان. از این جهت، شما باید اسلحه کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در…
از روزی که خداوند ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت، (کولسیان ۱:۱۳)، شیطان با تمام قدرتش با هر یک از ما از در جنگ در آمده، تا ما را دوباره در چنگال بی رحمانۀ خود در گناه اسیر سازد. امّا خدا (چه شیرین و پر قدرت است این عبارتِ امّا خدا)، که در رحمانیت بسیار دولتمند است در کلامش (افسسیان۶:۱۱-۱۷)، می فرماید: جنگ ما "با انسان نیست بلکه علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان. از این جهت، شما باید اسلحه…
ممکن است مسیح امروز برگردد، آیا آماده ایم؟  دنیای نابسامان امروز ما احتیاجِ زیادی به صلح و آرامش دارد که تنها "سرور سلامتی (عیسی مسیح) که پایۀ "حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت" (اشعیا ۹: ۷ ). می تواند برقرار سازد. او دوهزار و شانزده سال پیش به این دنیا آمد و در میان ما با فروتنی زندگی کرد تا صلح در میان خدا و انسان برقرار سازد و ایمانداران حقیقی را آرامش کامل عطا فرماید. ولی اکثریت مردم او را نشناختند و  رد کردند، گفتند: "ما نمی خواهیم این شخص بر ما حکومت کند" * (لوقا ۱۴:۱۹). او…
این روزها اخبار تکان دهندۀ روز را می شنویم، مناظر وحشتناک کشت و کشتارهای وحشیانۀ انسانهای بی گناه به دست انسانهایِ از خدا بی خبر که هر چند اسمِ اشرفِ مخلوقات را بر خود دارند ولی در عمل پست تر از حیوانات شده اند، روی صفحات تلویزیونهای خود می بینیم سخت ناراحت می شویم و از خود میپرسیم آیا امیدی برای آینده وجود دارد؟ ابرهای تاریک زیادی در افق آسمان دیده می شوند که بعضی فکر می کنند که دنیا دارد کنترل خود را از دست می دهد و ما داریم به زمانهای آخر که کتاب مقدس آنها را پیشگویی…
  آیا کتاب انجیل تحریف و یا تبدیل شده است؟ در انجیل می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "زیرا آمین، به شما می گویم، تا زمین و آسمان از میان نرود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت، تا همه به انجام رسد" (متی ۵:۱۸). در جائی دیگر می فرماید: "آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخنان من هر گز زوال نخواهد پذیرفت" (متی ۲۴:۳۵). برای ایماندارانِ به مسیح، آیات زیر  نه تنها به سوال فوق پاسخ می دهند، بلکه حقیقتِ ابدی بودنِ نقشۀ نجاتِ انسان و پیشگوئی زمان آخر که در کتاب مکاشفۀ مسیح به شرح…
  اسامیِ خدا اغلبِ اسامی در کتاب مقدس، صفات ممیزۀ شخص را بیان می کنند. در مورد اسامی خدا نیز این امر صادق است. بنابراین، برای شناختِ هر چه بیشتر خداوند، لازم است با برخی از صفاتِ یهوه خدایِ ما، آشنا شویم، تا بیشتر از پیش او را چنانکه هست بشناسیم و در رابطۀ روحانی با او قرار بگیریم. الهام خدا در کتاب مقدس حاکی از اینست که او ما را به شباهت خود آفرید و بعد از آنکه در اثر فریبِ شیطان به دامِ گناهِ نافرمانی از او، گرفتار آمدیم، و رهسپار هلاکت بودیم، او بر اثر رحم و فیض…
 سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک! کاش اوّلین تصمیمِ سالِ نوِ ما، این الهام خدا در دوّم قرنتیان ۱۳:۵ باشد: خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید ... آیا عیسی مسیح در شما هست؟ (چگونه خاطر جمع شویم؟) خدا را شکر که  کتاب مقدس به سوال فوق با نشان دادن نتیجۀ سوال، پاسخ داده است، که اینک به چند مورد از آن اشاره می کنیم، تا با مطالعۀ دقیق و تفتیشِ قلب خود، مطمئن شویم که نجات یافته ایم یا نه؟ ۱- "پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه در گذشت، هان، همه چیز تازه شده…
   عیسی مسیح پیش از آنکه به آسمان برگردد، به شاگردان خود و هم اکنون بوسیله انجیل به ما می فرماید: "من هدیه ای نزد  شما می گذارم  و می روم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم. مانند آرامش های دنیا و بی دوام و زود گذر نیست. پس آسوده خاطر باشید! نترسید!" (یوحنا ۱۴:۲۷). این آرامش همان آرامشی است که فرشتگان آسمان مژدۀ آن را در شب تولد عیسی مسیح به تمام مردم دنیا با سرائیدن این سرود دادند:"خدا را در آسمانها جلال باد و بر روی زمین در میان مردمی که خدا را…
خداوند در کتابِ ارمیای نبی، به ما می فرماید : ۱"شما هر کدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و راهها و اعمال خود را اصلاح کنید."(ارمیا ۱۸:۱۱). ۲"فکرهائی برای شما دارم فکرهای سلامتی نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم."( ارمیا ۲۹:۱۱). در کلام خدا می خوانیم:"آیا او (خدا) سخنی گفته باشد و نکند. یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید" (سفر اعداد ۲۳:۱۹). همچنین:"از جمیع سخنان نیکوئی که خداوند به خاندان اسرائیل گفته بود سخنی بر زمین نیفتاد بلکه همه واقع شد" (یوشع ۲۱:۴۵). کسی نمی تواند مفهوم آیۀ ۱ را در زندگی خود تحقق بخشد.  مسیح با مرگ بر…
پیشگویی اشعیای نبی در بارۀ صلیب مسیح: "او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم (اشعیا ۵۳: ۴). و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم" (اشعیا ۵۳: ۵). این پیشگوئی، مانند برخی دیگر از پیشگوئی هایِ مشابه در کلام خدا، که یک پیشگوئی به دو رویداد مختلف در زمانهای مختلف اشاره دارد، این پیشگوئی هم، قسمت…
  عیسی مسیح قبل از اعلام حقیقت تابناک فوق به یهودیان، فرمود:"آمین، آمین، به شما می گویم، کسی که گناه می کند غلام گناه است. می دانیم که غلام کسی است که  حقی از خود ندارد بلکه پیرو امیال و آرزوهای ارباب خود می باشد. درزمان قدیم که خرید و فروش غلامان رواج زیادی داشت، ارباب هرگز حاضر نبود غلامان خود را آزاد کند. منظور عیسی مسیح از اعلام حقیقت فوق اینست، که طبق کلام خدا، همه گناه کرده ایم و به غلامیِ گناه سپرده شده ایم. بلی کسی که مطابق آرزوهای ناپاک خود به زندگی ادامه می دهد در…
"تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود" (لوقا ۲۳: ۴۳). آیا این دعوت مسیح شامل حال ما نیز خواهد بود؟ بعضی باور نمی کنند که بهشت وجود دارد و نمی خواهند دربارۀ آن مطالعاتی داشته باشند، می گویند بهشت و جهنم در همین دنیاست. ولی در این اواخر بسیاری از مسیحیان با دیدن وضع اسفناک دنیا که شباهت بسیار به وضع دنیا در زمان بازگشت عیسی مسیح دارد، دربارۀ رفتن به بهشت صحبت می کنند بدون اینکه بدانند بهشت کجاست و چگونه می توان به آن راه یافت. در کتاب مقدس که تنها کلامِ الهام شدۀ خدا می باشد، آیات…
"ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند" (متی ۷:۱). وقتی که از کسی ایراد می گیریم، از مسیح اطاعت نمی کنیم بلکه از دشمن ما که "مدعی برادران" است (مکاشفه ۱۲:۱۰)  تقلید می نماییم.  در کلام خدا می خوانیم: "خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان(مردم) داوری کند، بلکه تا بوسیله او جهان نجات یابد" (یوحنا ۳:۱۷). عیسی مسیح که او را "دوست گنهکاران" لقب دادند، نیامد تا گناهانٍ ما را به رُخ ما بکشد، بلکه: "خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمّل شد، تا از گناه مرده شده(از چنگ گناه رهائی یابیم) به عدالت زیست نمائیم"…
اگر ایمان کافی داشته باشیم، تمام مشکلات زندگی ما حلّ خواهند شد؟ برای پاسخ چه بهتر که به کتاب مقدس مراجعه کنیم زیرا آن تنها کتابی است که خداوند بوسیلۀ روحش به بشر الهام فرموده است: "هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تاثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند" (دوم پطرس ۱: ۲۰ و۲۱)! در این کتاب آسمانی نه تنها نوشته نشده است که اگر ایمان بیاوریم مشکلات ما حل خواهند شد، بلکه در آن می خوانیم که…
در کلام خدا می خوانیم: "ایمان، ضامن چیزهائی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم" (عبرانیان ۱۱:۱). ایمان به خدا آسان است، ولی اعتماد کامل به او کاریست بس دشوار! چرا؟ برای اینکه انسان معمولا راه سهل و آسان تکیه کردن بر احساسات را در پیش میگیرد تا راه دشوار اعتماد کردن بر خدا!  در این صورت است که معمولا دلسوزی بحال خود، عصبانیت، تلخی نسبت به خدا و دیگران، و حتی بی ایمانی در قلب انسان رخنه کرده، او را از بهره گیری از برکات خدا باز می دارد.  در مشکلات، اعتماد کردن بر خدا به ندرت در ما…
خدا می فرماید: و در پی سلامتی با همه بکوشید و تقدسی که بغیر از آن هیچکس خداوند را نخواهد دید. (عبرانیان ۱۲:۱۴)  آیا این هشدارِ تکان دهندۀ کلامِ خدا، روحاً ما را تکان نمی دهد، تا در فکر چاره باشیم؟ می دانیم که منظور از دیدن خدا، راه یافتن به بهشت است و اغلبِ کسانی که به مسیح ایمان دارند، بدون توجّه به الهام فوق، اطمینان صد در صد دارند که به بهشت راه خواهند یافت. چه اشتباه بزرگ! حتما آنان نمی دانند ایمانی که تقدس به دنبال نداشته باشد ایمان نیست بلکه یک احساس!  بنابراین، حائزِ اهمیتِ فراوان است،…
"بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید" (عبرانیان ۱۲:۱۴). خداوند در کلامش چنین الهام فرموده است: "چونکه از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته اید ثمرِ خود را برای قدوسیت می آورید که عاقبت آن حیات جاودانی است" (رومیان ۶:۲۲). این همه از فیض خداوند است، که او پیش از بنیاد عالم اراده فرمود ما را بوسیله روح القدس روحاً (فکر-احساس-اراده) از دنیایی که مردم آن تحت نفوذ شیطان قرار دارند (قدرت تاریکی) جدا سازد و به دنیایی که در آن پسر عزیزش در دل مردم حکومت می کند (قلمرو نور) قرار دهد (کولسیان ۱:۱۳). چگونه؟ کتاب مقدس همچون آینه ایست…
رهائی از پریشانی، برگشت به صلح و سلامتی (آرامش)! آیا دنیا می داند که بدون برگشت به سوی خدا، به سوی هلاکت ابدی رهسپار است؟  در کتاب مقدس رهائی از جانب خدا به سوی صلح و آرامش، بارها و بارها به حقیقت پیوسته است. رویدادهایی از این رهایی ها در زندگی مردان خدا، در کلام خدا به چشم می خورند که "نمونه ای برای ما می باشند" (اول قرنتیان ۱۰:۶). در مزمور ۱۸ داود چنین می سراید: "خداوند را که سزاوار کل حمد است خواهم خواند، پس از دشمنانم رهایی خواهم یافت.  رسنهای موت  مرا احاطه کرده، و سیلابهای شرارت مرا ترسانیده…
 "این است آن برّۀ خدا که گناه جهان را برمی دارد"  در کتاب مقدس درباره "برّۀ خدا" می خوانیم: "شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه بوسیلۀ او ایمان آورند! ... و اینست شهادت یحیی در جواب فریسیان: ... من به آب تعمید می دهم و در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمی شناسید. او آنست که بعد از من می آید اما پیش از من شده است. من لایق آن نیستم که بند نعلینش را باز کنم! ... در فردای آن روز…
عیسی مسیح در بارۀ این محبت می فرماید: "کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد" (یوحنا ۱۵:۱۳). انجیل در جایی دیگر، این محبت را چنین مکشوف می سازد: "هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما به کمال می رسد ... ما دیده ایم و شهادت می دهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود ... ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا با ما نموده است" (اول یوحنا ۴:۱۲-۱۶). محبتِ…
یادم می آید که سالها پیش در کلیسا سرودی در مورد نور می خواندیم که بندگردان آن را که (اساس) مسیحیت است، هنوز هم به خاطر دارم: نور جهان است عیسی!  عدۀ زیادی از ما این سرود را به خاطر داریم، و گاهگاهی هم  آن را زیر لب می سراییم، ولی چنانکه دیده می شود، هنوز به مفهوم واقعی آن پی نبرده ایم، در نتیجه هنوز منور نشده ایم تا نور خود را چنانکه مسیح از ما میخواهد بر دیگران بتابانیم. زیرا شاید با توکل بر خود(انسان) به مفهوم آن نگریسته ایم، و یا مانند کسانی که با روشن کردن شمع…
بگذارید نور شما بر مردم بتابد (متی ۵: ۱۶). یادم می آید که سالها پیش در کلیسا سرودی در مورد نور می خواندیم که بندگردان آن را که (اساس) مسیحیت است، هنوز هم به خاطر دارم: نور جهان است عیسی!  عدۀ زیادی از ما این سرود را به خاطر داریم، و گاهگاهی هم  آن را زیر لب می سراییم، ولی چنانکه دیده می شود، هنوز به مفهوم واقعی آن پی نبرده ایم، در نتیجه هنوز منوّر نشده ایم تا نور خود را چنانکه مسیح از ما میخواهد بر دیگران بتابانیم. زیرا شاید با توکل بر خود(انسان) به مفهوم آن نگریسته ایم، و یا مانند…
سوال - کسی که مژدۀ نجات را نشنیده و در انجیل هم نخوانده، در آخر چه حال و عاقبتی خواهد داشت؟ باب دوم رومیان را دقیقاً مطالعه نماییم؟ پاسخ: "غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناساییِ حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان در بارۀ خدا می توانند بدانند، بر آنها آشکار است زیرا خدا آن را در پیش چشمشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنیِ او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی…
  قسمت دوم- مسیح می فرماید:"زمانی می رسد، و هم اکنون فرا رسیده است، که پرستندگان راستین، پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است" (یوحنا ۴:۲۳). از این فرمایش مسیح چنین بر می آید که پرستش مربوط به روح و روان انسان است، - نه حرکات بدنی- تا با خدا که روح است در تماس باشد (یوحنا ۴:۲۴) و آنچه را که در دل دارد به پیش تخت رحمت خدا ببرد، که می فرماید: "انسان به ظاهر نگاه می کند، اما من به دل" (اول سموئیل ۱۶:۷).  درباره پرستش ظاهری، مسیح به فریسیان…
در کلیسا اغلب می سراییم:    "پرواز، پرواز آرزوی منه           رسیدن به خدا در وجود منه".    جدّی؟ البته که جدّی! زیرا: خداوند "در دل انسان اشتیاق به درک ابدیّت را نهاده است" (جامعه ۳:۱۱). سرودها، دعاهای قلبی مسیحیان هستند، که از ته دل بر می خیزند و بحضور پر جلال خدا می رسند و اوکه "شنوندۀ دعا است" قرنها پیش این مژدۀ پرواز را در کلامش به ما داده است: "هر آن ممکن است عمرمان بسر آید و به عالم دیگر پرواز کنیم". (مزمور۹۰:۱۰). در این آیه واژۀ "هر آن" و کلمۀ پرواز توجّه ما…
روز پنطیکاست روز نزول روح القدس بر زمین و ساکن شدن او در قلب ایمانداران به مسیح می باشد. قبل از صعود مسیح به آسمان، روح القدس بطور انفرادی در مردم کار می کرد. ولی در انجیل، عیسی مسیح به شاگردان خود وعده داد: " من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در خود شما خواهد بود" (یوحنا۱۴:…
"تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید" (عیسی مسیح زنده و قیام کرده در مکاشفه ۲: ۱۰).  در پی مقالۀ پیشین: در کتاب مقدس می خوانیم: " سختیها را به منزلۀ تادیب تحمل کنید؛ خدا با شما همچون پسران رفتار می کند. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تادیب نکند؟ اگر شما تادیب نشده اید، در حالی که همه از آن سهمی داشته اند، پس حرامزاده اید، نه فرزندان حقیقی، ... پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صلاحدید خود، ما را تادیب کردند. امّا خدا برای خیریت خودمان ما را تادیب می…
* در حدود چهل سال پیش که به آمریکا آمدیم، اولین یکشنبه ای که به کلیسا رفتم، برای اولین بار  شنیدم که کتاب مقدس "نه تنها برای آگهی دادن بلکه تغییر شکل دادن است" و هرگز فراموش نکرده ام: Not only for information, but also for formation. این حقیقتِ تغییر شکلِ روحانی در زندگی برادرم تحقق یافت. کاش خداوند فیض عطا فرماید تا با مطالعۀ دقیقِ چهار انجیل چندین بار، فهمیدن ایمان آوردن و عمل به آنچه  خواندیم، این تغییر در زندگی ما نیز تحقق یابد و "مسیح در ما شکل بگیرد" (غلاطیان۴: ۱۹). تا در اثر فیض او به…
"بیایید تلاش کنیم تا خداوند را بشناسیم" (هوشع ۶:۳). چرا؟ زیرا: "هر کس بسوی خدا می آید، باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد" (عبرانیان ۱۱:۶).  اگر در این باره تلاش نکرده ایم چه بهتر با مراجعه به چند آیه از کتاب مقدس، این تلاش را از سر گیریم. در انجیل می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "هیچ کس پسر را نمی شناسد جز پدر، و هیچکس پدر را نمی شناسد چز پسر، و آنان که پسر بخواهد او را بر ایشان آشکار سازد" (متی ۱۱:۲۷). در شبی که مسیح را تسلیم کردند، به شاگردان، و…
"بیایید تلاش کنیم تا خداوند را بشناسیم!” (هوشع ۶:۳). می دانیم روح خدا که کلام خدا را الهام کرده همیشه بوسیلهً کلام خدا ما را هدایت می کند. زیرا تنها کلام خدا است که حقیقتِ خداوندی را مکشوف می سازد و موجب تغییر درونی و رشد روحانیِ ما می شود! اگر آیات  زیر از کلام خدا قسمتی از غذای روحانیِ روزانۀ ما باشند، حتماً بوسیلۀ روح القدس ما را در شناخت بیشتر خدا هدایت خواهند کرد: †- مسیح می فرماید: "نزد من آئید و من به شما آرامش خواهم داد" (متی ۱۱:۲۸). †- در انجیل میخوانیم: "کسانی که بر طبق خواهش های نفس…
سوال: چرا چهار انجیل جود دارد؟  در پاسخ به این سوال بسیار مهم، ابتدا لازم است بدانیم که معنی کلمه "انجیل" در زبان یونانی که کتاب انجیل در ابتدا به آن زبان به رشته تحریر در آمده است، خبر خوش می باشد. این خبر خوش فراهم شدن راه نجاتی است برای انسان، که در اثر گناه روحاً از خدا جدا به سر می برد! چگونه؟ برای پاسخ، باز هم لازم است بدانیم که خداوند به وسیله الهام روحش، حکم محکومیت همه ما را در کتاب مقدس صادر فرموده است، وآن حکم این است: "مزد گناه مرگ است" (رومیان ۶:۲۳).  چرا همه؟ الهام…
رفع چند اشکال مهم که اغلب در ذهن حق جویان (حتی مسیحیان) بوجود می آیند:   سه خدا - مسیحیان خدای یکتا را می پرستند نه سه خدا، و اعتقادِ کامل دارند که او روح است با سه شخصّیت یا اِقنومِ  پدر، پسر و روح القدس، که تثلیث اقدس نامیده می شود. عیسی مسیح خدا را خدای واحدِ حقیقی می خواند. او به یهودیانی که بر او تعدّی می کردند فرمود: "چگونه می توانید ایمان آرید و حال آنکه جلال از یکدیگر می طلبید و جلالی را که از خدای واحد است طالب نیستید" (یوحنا ۵:۴۳). همچنین در دعای خود به خدا چنین می…
سوال: آیا حقیقتاً خود عیسی مسیح بود که به خاطرِ آمرزشِ گناهان ما به نیابت ما بر صلیب جان فدا کرد یا شخص دیگری به جای او بر صلیب کشیده شد؟ در پاسخ، چند نکتۀ حیاتی را در زیر مطرح می کنیم به این امید که مطالعۀ دقیق آنها با هدایت روح پاک خدا، موجب شود حقیقتِ امر را به درستی دریابیم: الف – اولین گروه کسانی را که باید در رابطه با مصلوب شدنِ عیسی مسیح در نظر بگیریم، دشمنان او بودند که به هر قیمتی می خواستند او را از میان بردارند. آنان در تمام مدتِ محاکمه و درطیِ…
"خداوند همیشه با من است!" (مزمور ۱۶: ۸) بعد از ایمان آوردن و سپردن عنانِ زندگیِ خود به او، در ما شروع می شود و تا به ابد ادامه خواهد یافت. عیسی مسیح در دعای خود به خدا، چنین شهادت می دهد: "زندگی جاوید(حیات جاودان) از این راه بدست می آید که تو را که خدایِ واحدِ حقیقی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستادی، (با  دل و جان) بشناسند" (یوحنا ۱۷ :۳). در جایی دیگر می خوانیم: "شهادتی که خدا در بارۀ پسر خود داده اینست که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، و این حیات در…
حیات زندگی بازیافته ایست که تنها با ایمان به مسیح در باطن ما ظاهر می شود. واژه "نان حیات" که برای اولین بار بوسیله عیسی مسیح به دنیا اعلام شد، حائز کمال اهمیت می باشد. از این جهت، برای درک مفهوم واقعی آن، ضروریست که با هدایت روحالقدس به کلام خدا مراجعه کنیم: در تورات می خوانیم: "انسان نه به نان تنها، زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خداوند صادر شود زنده می شود" (تثنیه ۸:۳). در انجیل، مسیح می فرماید: "آمده ام تا به شما حیات واقعی عطا کنم" (یوحنا ۱۰:۱۰). برای اینکه به مفهوم این…
  "خدا یکی است و به جز او خدایی نیست" (مرقس۳۲:۱۲). آیۀ فوق،  شش قرن، بعد از مسیحیت که اسلام روی کار آمد وردِ زبانِ مسلمانان شد. (در زبان عربی نام  خدا، الله ترجمه شده،) که آن همان خدایی است که انجیل او را در آیاتِ (دوم قرنتیان ۴: ۴  و ۱۱: ۱۴). مکشوف ساخته  و قوای اهریمنی آن را در زبان عربی بر روی پرچمهای جنایتکاران و آدمکشان که بویی از انسانیت نبرده و دنیا به خود ندیده است، قرار داده تا همه بدانند انسان که اشرف مخلوقات است بدون ایمان به خدایی که "محبت" است تا چه درجه…
"بچشید و ببینید که خداوند نیکو است خوشا بحال شخصی که بر او توّکل دارد"(مزمور ۳۴:۸).  داستان واقعیِ زیر ، گویایِ زنده ای است از حقیقت تابناکِ آیۀ فوق: در سالن بزرگ اجتماعات شهر مردم برای شنیدن سخنرانیِ مردی که مُنکر وجود خدا بود دعوت داشتند. سخنران حملات سختی بر ایمانداران که به این دو آیۀ اساسیِ انجیل ایمان کامل دارند می کرد: "او(خدا)هست و به جویندگان خود پاداش می دهد" (عبرانیان ۱۱:۶). "خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد" (دوم قرنتیان ۵:۱۹). و می گفت، فکر نمی کنید که این مسیحیان عقلِ خود را از دست داده اند…
 (یوحنا ۱۷:۳). شایان توجّه است که دو آیۀ اول از باب اولِ کتاب مقدس حاکی از سه شخصیتیِ خدایِ واحدِ حقیقی می باشند: در این آیات کلمۀ خدا (الوهیم) مرّکب است، و در آیۀ بیست و ششمِ این باب، کلمۀ ما دو بار تکرار شده است! در مورد وحدانیت خدا و سه اقنومِ پدر، پسر، و روح القدس، بیشتر از هر مطلبِ دیگرِ در مسیحیت، از طرف مسلمانان و حتی مسیحیانِ سوال می شود. اینک به بعضی از سوالات مطابق حقایقِ کتاب مقدس پاسخ می دهیم: سوال: ما مسیح را به عنوان پیامبرِ خدا قبول داریم، ولی پسرِ خدا بودن…
الهامِ خدا: "خود را امتحان کنید ... آیا مسیح در شماست"؟ (دوم قرنتیان ۱۳:۵).  پاسخِ ما به خدا، طرز زندگیِ ماست!                                        در انجیل می خوانیم: "عیسی در راه اورشلیم، به شهرها و روستاها می رفت و تعلیم می داد. در این میان، کسی از او پرسید: "آیا فقط عدۀ کمی نجات می یابند"؟ به ایشان گفت: "سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا به شما می گویم، بسیاری خواهند کوشید تا داخل شوند، اما نخواهند توانست" (لوقا ۱۳:۲۴). بسیاری می کوشند با ایمانِ مبنی بر احساسات، گفتن مسیح را خیلی دوست دارند، تعمید گرفتن بدون آوردنِ "ثمری شایستۀ…
مفهوم دشمنان خود را محبت نمایید چیست؟ در انجیل می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخسار راست تو سیلی زند، دیگری را نیز به سوی او بگردان ... دشمنان خود را محبت نمایید، و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید" (متی ۵:۳۹و۴۴). متاسفانه، این چند دستور بسیار حیاتی عیسی مسیح، برای کسانی که تحقیقات بنیادی در کلام خدا ندارند، اغلب موجب سوء تفاهم و حمل بر پذیرفتن زور و…
سوال: مسیحیان چگونه دعا می کنند؟ دعا به بیان ساده، گفتگوی قلبی شخص با خدا است. بنابراین، دعای واقعی که پسندیدۀ خدا باشد، بیانِ احساس قلبی، افکار و خواسته های واقعی شخص به خداست، نه یک سری جملات حفظی و پیش ساخته. زیرا آنچه برای خدا ارزش دارد، احساس درونی ما است، نه آنچه به زبان می آوریم. در کلام خدا می خوانیم: "انسان به ظاهر می نگرد و خداوند بدل مینگرد" (اول سموئیل ۱۶:۷). و  نه  به جست و خیز ما! برای اینکه بتوانیم با خدا گفتگو نماییم، ابتدا لازم است بدانیم که آیا خدا ما را پذیرفته است؟ و آیا اجازه…
مفهوم "راه و راستی و حیات" چیست؟ عیسی مسیح در شبی که او را تسلیم کردند به شاگردانش فرمود: "فرزندان عزیز، اندک زمانی دیگر با شما هستم. مرا خواهید جست و همانگونه که به یهودیان گفتم، اکنون به شما می گویم که آنجا که من می روم، شما نمی توانید آمد". حتماً شاگردان از این گفته مسیح خیلی مضطرب شدند که  شمعون پطرس از او پرسید: "سرور من کجا می روی؟" (یوحنا ۱۳: ۳۶). در باب بعدی می خوانیم که مسیح به شاگردان و امروز به هر یک از ما دلداری می دهد و می فرماید: "دل شما مضطرب نباشد. به…
عیسی مسیح خدا را خدای واحد حقیقی می خواند و در دعا به او می گوید: "حیات جاودانی این است که ترا خدای واحدِ حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند" (یوحنا ۱۷ :۳). این راز آسمانی که با الهامِ روح القدس بر ما مکشوف شده، ما را بر آن می دارد که به این تنها خدایِ واحد حقیقی، آفرینندۀ آسمان و زمین ایمان بیاوریم و با اعتماد به تنها راهِ رسیدن به او (یوحنا ۱۴ :۶)، در رابطۀ روحانی با او قرارگیریم. آنوقت هم آهنگ با کتاب مقدس با او راز و نیازِ کنیم و پاسخ خود را…
"جان من در خدای خود وجد می نماید، زیرا... ردای عدالت را بمن پوشانید" (اشعیا ۶۱:۱۰). "یا رب هر روز پاکتر شوم در قلبم" آیا با سرائیدن سرودهای روحانی نظیر این سرود که دعا به حضور خدا می باشند، همچنین ابراز شکرگزاری از خدا، و یا سایر رسوم و تشریفات مذهبی، خدا دعای ما را مستجاب خواهد فرمود و قلبهای ما را از گناه پاک خواهد کرد؟ اگر کلام خدا را با دقت بخوانیم، خواهیم دید، که پاکی از گناه مستلزم دعای اعتراف به گناه، طلب آمرزش از خدا، توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح به عنوان مُنجی و مولای…
قوّت و قدرت برای رشد روحانی در انجیل متی می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود" (متی ۴:۴). در اینجا منظور مسیح اینست که همچنانکه نان برای ادامهً زندگی جسمانی ضروری است، همچنان کلام خدا برای ادامهً زندگی روحانی ما ضرورت دارد. در جائی دیگر مسیح می فرماید: "سخنانی که من به شما گفتم، روح و حیات است" (یوحنا ۶:۶۳). یعنی اطاعت از مسیح است که روح ما را که در اثر گناه مرده است، زنده می کند و زندگی جاوید می بخشد. مطالعهً دقیق این…
†- همان دقیقه ای که با ایمانِ نجات بخش، به مسیح روی می آوریم، روح خدا زندگیِ خدا  را  در روح و روان ما می نشاند. ما از موت - نتیجۀ اطاعت نکردن از خدا - (پیدایش ۲:۱۷) برمی خیزیم، از گناه به هر شکلی که باشد متنفر می شویم، و برای اولین بار شروع به زیستن مطابق ارادۀ خدا می کنیم. †- قدرت عجیبی برای زیستن برای جلال نام خدا در ما بوجود می آید و همچون نوزادگان مشتاق شیر خالص روحانی (کتاب مقدس) می شویم تا به مدد آن در نجات خود نمو کنیم (اول پطرس۲:۲ ). †-…
 "تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود. و یابندگان آن کَم اند" (متی ۷: ۱۴). همان دقیقه ای که با ایمانِ نجات بخش، به مسیح روی می آوریم، روح خدا زندگیِ مسیح را در روح و روان ما می نشاند. ما از موت- نتیجۀ اطاعت نکردن از خدا- (پیدایش ۲ :۱۷) برمی خیزیم و برای اولین بار شروع به زیستن مطابق ارادۀ خدا که در کلامش مکشوف است، می کنیم!  قدرت عجیبی برای زیستن برای  جلال نام خدا  در ما به وجود می آید و با اراده ای قوی در پیشبرد  ملکوتش کوشا می شویم. در نتیجه…
چگونه می توانیم زندگی مسیحی وار داشته باشیم؟  برای داشتن زندگی مسیحی وار بعد از نجات یافتن، باید با تمام دل و جان از خدا بخواهیم تا این آرزویِ ما را برآورده سازد. زیرا او در کلامش می فرماید: "بخواهید که برای شما داده خواهد شد" (متی ۷:۷)  سوال بسیار مهم که باید مطرح شود اینست، آیا با این دعای صمیمانه و از روی ایمان، آرزوی ما برآورده خواهد شد؟ البته، زیرا خدا چنین دعا را پاسخ می دهد. ولی نباید فراموش کنیم که هر وقت خدا کاری را  شروع می کند، شیطان فورا به مخالفت بر می خیزد تا آن…
مسیحیت بر اساسِ حقایقِ کلام خدا استوار است نه بر احساسات که متاسفانه در سالهایِ اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. مردم از روی احساسات و بدون توبۀ حقیقی از گناهان، به عیسی مسیح ایمان می آورند و در خود نوعی خوشحالی و آرامش احساس می کنند که دوام زیادی ندارد. چرا؟ زیرا ایمان آنان بر حقایق کلام خدا متکی نیست، بلکه ایمانی است که با شنیدن از انسان در خود به وجود آورده اند (رومیان ۱:۲۱)  (ایمان من در آری، ظاهری).  ولی ایمانِ حقیقی ایمانی است که بوسیلۀ آن، پس از شنیدنِ کلام خدا، و به دل گرفتنِ حقایقِ…
"خداوند را شکر گوئید، زیرا او مهربان است و رحمتش ابدیست" (مزمور ۱۳۶). از مطالعه دقیق کلام خدا چنین بر می آید، که ارادهِ خدا برای ما اینست که او را برای محبتِ عظیم و بی دریغش در عیسی مسیح همواره شکر و سپاس بخوانیم. زیرا اوست "خدای واحد حقیقی" (یوحنا ۱۷:۳).که "هست و بود و خواهد آمد" (مکاشفه ۱:۸). موسی آن مرد خدا در مزمور۹۰ در دعا به او چنین می گوید: "از ازل تا به ابد تو خدا هستی" اینست آن خدایِ یکتا - پدر- پسر - روح القدس - که مسیحیان می پرستند، خدای ازلی ابدیِ نامحدود که زمان و…
"سنگِ زنده، رد شده از مردم، لکن نزد خدا برگزیده و مکرّم" (اول پطرس ۲:۴). کیست این سنگ زنده برگزیده و مکرّم؟ برای پاسخ، به تنها کتابی که از"الهام خدا است" مراجعه می کنیم تا پاسخ را از خود خدا بشنویم: عیسی مسیح در باره این سنگ می فرماید: "هر که بر آن سنگ افتد، خُرد (افتاده دل) خواهد شد، و هرگاه آن سنگ بر کسی افتد، او را در هم خواهد شکست" (متی ۲۱:۴۴). در بعضی از نسخه های قدیمی، این آیه از قلم افتاده است. به همین علت اغلب ترجمه ها  مفهوم کامل آن را نمی رسانند. در صورتی…
شادی خداوند "قوت" ما است (نحمیا ۸: ۱۰). کسانی که عیسی مسیح زنده را که می فرماید: "مرده شدم و اینک تا ابد الآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است" (مکاشفه ۱: ۱۸)، به عنوان نجات دهنده از گناهانشان و مولای زندگیشان پذیرفته اند، به عمق این شادی عظیم که در شب تولد مسیح، به دنیا اعلام شد پی می برند زیرا اعتماد بر سخنان خداوند همیشه شادی می آفریند، و قوت می بخشد (یوحنا ۷ ۱: ۱۳).  داشتن این شادی در قلب، آرامشی به ما می دهد، که هیچ ربطی به اوضاع و احوال دنیوی…
    وقتی که وضع نابسامان دنیا را در نظر میگیریم، به جای شادی، آثار غم و نا امیدی در قیافه ها دیده می شود. چند روز پیش در این فکر بودم، که به یاد آخرین روز دنیا که در دوم پطرس الهام شده است افتادم، و به دو رسالۀ پطرس رسول مراجعه کردم که واژۀ فوق نظرم را به خود جلب کرد در اول پطرس خواندم: "با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون  هم او را نمی بینید، به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پر شکوه که غیر قابل…
در آیۀ اولِ انجیلِ به قلم یوحنای رسول که با الهام از روح القدس در حدود سی سال بعد از مسیح به رشته تحریر درآمده، چنین می خوانیم: "در ازل کلمه بود و کلمه با خدا بود." در آیۀ ۱۴می خوانیم: "کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایستۀ فرزند یگانۀ پدر و پر از فیض و راستی." بیش از دوهزار سال است که مسیحیان سالروز خجسته میلاد مسیح را با شکوه هرچه تمامتر جشن می گیرند و خدا را برای "عطای وصف ناپذیرش!" یعنی عیسی مسیح، با شادی و وجدِ تمام…
می دانیم شریک شدن در طبیعتِ الهی مفهوم روحانی دارد که تنها با درخواستِ هدایت از روح القدس که الهام کنندۀ  کتاب مقدس و از نو آفرینندۀ طبیعتِ ماست، مکشوف خواهد شد. (دوم پطرس ۱: ۱ - ۱۱) در کلام خدا می خوانیم: "خدا ما را در مسیح دعوت کرده  تا در جلال جاودانی او شریک شویم" (اول پطرس ۵: ۱۰). در (دوم پطرس ۱: ۴) خواندیم: "خداوند از قدرت لایزال خود آنچه را که برای زندگی و خداپرستی لازم داریم، به ما عطا  فرموده است. این از طریق شناخت او میسّر شده تا بتوانیم در جلال و عظمتش شریک شویم." امید است که…
  نورِ جلال خدا می تابد. خدای ما خواهد آمد. شعله های آتش در پیشاپیش او، گردباد در اطراف اوست ... و می فرماید: قربانی شایستۀ من آنست که از من سپاسگزار باشید و مرا ستایش کنید. (مزمور ۵۰ : ۲-۳ و ۳ ۲) بنابراین: در هر پیشامدی خدا را شکر نمائیم زیرا اینست خواست خدا برای ما که از آن مسیح هستیم. (اول تسالونیکیان۵: ۱۸) همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نماییم.( فیلیپیان ۴: ۶).  بارها از کسانی که خود را مسیحی می دانند، شنیده ایم: " من هر چه از خدا خواسته…
9در عبرانیان ۱۱: ۶ می خوانیم: Tuesday, November 17, 2015 Faith's Check Book, Daily Entry C. H. Spurgeon   November 17 God Never Forsakes For the Lord will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance. (Psalm 94:14) No, nor will He cast even so much as one of them. Man has his castoffs, but God has none; for His choice is unchangeable, and His love is everlasting. None can find out a single person whom God has forsaken after having revealed Himself savingly to him. This grand truth is mentioned in the psalm to cheer the…
 در وضع فعلی دنیا چه بهتر طبق کلام خدا، این مژدۀ مبارک را بشتابانیم: مسیح می فرماید: "بیدار باشید چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید. شب یا نصف شب، و یا سپیده دم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند! آنچه را که به شما می گویم، به همه می گویم: بیدار باشید" (مرقس باب سینزده سه آیۀ آخر). "بنابراین حوّاس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید. مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند نگذارید آن تمایلات…
      در کتاب مقدس، در مورد پرستش خدا، که اغلب ظاهری و از روی احساسات به شباهت رسوم و عادات دنیوی، انجام می گیرد می خوانیم که خدا می فرماید: "این قوم با زبان خود مرا می پرستند ولی دلشان از من دور است. پرستش ایشان مراسمی است توخالی و انسانی" (اشعیا ۲۹:۱۳). همچنین: "زیرا خریده شده اید از قید روشهای بیهودۀ زندگی که از نیاکان خود آموخته بودید" (اول پطرس ۱:۱۸).  پرستشِ حقیقی حالتی است که در آن درون یا باطن ما نه ظاهر ما، در اثر قدوسیت و پاکی خدا بیدار و حساس می گردد. انسان چنان…
بعضی از حقجویان که علاقمند شناخت مسیحیت هستند، می خواهند ابتدا از اماکن مقدسۀ مسیحیان، و طرز مراسم و تشریفات مذهبی آنان دیدن کنند. متاسفانه این طرز فکر، تنها صورت ظاهر آنچه را که آنان در پی شناختنِ آن هستند نشان می دهد. اصول و عقاید مسیحیت را  تنها با مطالعۀ دقیق کتاب مقدس و یا شنیدن حقایقِ آسمانی آن، از کسانی که زندگی خود را وقف بشارت انجیلِ عیسی مسیح نموده اند و یا از  رهبرانِ کلیساهایی که انجیل مسیح را به درستی وعظ می کنند می توان دریافت کرد. اینک در زیر به خلاصه ای از این عقاید…
علت پیدایش درد و رنج در دنیا، و راه رهایی از آن چیست؟ برای یافتن پاسخ به این سوال، لازم است به زمانی برگردیم که جهان تازه آفریده شد و ببینیم بدی از کجا،  کی و چگونه وارد جهان شد. در آخر باب اول پیدایش بعد از آنکه خدا جهان را آفرید، می خوانیم: "خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود" (پیدایش ۱:۳۱). بله هر آنچه خدا آفریده بود نیکو بود و زندگی آدم و حوا در حضور خدا نیز سرشار از نعمتهای نیکوی او بود. ولی از روزی که آدم و حوا تصمیم گرفتند که آگاهانه از…
سه عید بزرگ که در عالم مسیحیت جشن گرفته می شوند عبارتند از:  * -  عید خجسته میلاد مسیح، که به یادبود مژدۀ یافتن بخشش رایگان گناهان، بوسیله ایمان به عطای وصف ناپذیر خدا به ما، (یعنی مسیح - دوم قرنتیان ۹:۱۵) با شادی و چراغانی جشن گرفته می شود. در انجیل درباره چگونگی بخشیدن این عطا چنین می خوانیم: "در آن نواحی، شبانانی بودند که در صحرا به سر می بردند و شب هنگام از گله خود پاسداری می کردند. ناگاه فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد، و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، اما…
در شب توّلد مسیح فرشتگان آسمان چنین سرودند: "خداوند را در آسمانها جلال باد و بر زمین، در میان مردمی که خدا را خشنود می سازند آرامش و صفا باد."(لوقا ۲:۱۴). آرامشی که فرشتگان خبر آن را به چوپانان دادند، امروز بوسیله انجیل به گوش همه می رسد. ولی تنها کسانی از آن بهره می گیرند که با طرز زندگی روزانه خود خدا را خشنود می سازند. بنابراین داشتن چنین آرامش بستگی به خشنودی خدا از ما دارد. در واقع خود خداوند منبع این آرامش است. آرامشی که در انجیل درباره آن می خوانیم:"آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها…
 چشمان خود را بر بانی و کامل کنندۀ ایمان یعنی عیسی بدوزیم (عبرانیان ۲ ۱ :۲). کار روح القدس همیشه اینست که چشمان روح و روان ما را از نگرش بر خودمان دور ساخته و بر خدا معطوف سازد! کار شیطان برخلاف این، همیشه اینست که چشمان ما را از نگرش بر خدا دور نگه داشته و بر خودمان و آنچه در دنیاست برگرداند. او همان مار خوش خط وخال است که حوّا را با تفسیر غلط کلام خدا گول زد و در نتیجه نه تنها از مصاحبت با خدا محروم ساخت، بلکه زندگی آرام و بی تشویش او و شوهرش…
از فیض سرشار او، پیوسته برکات فراوانی یافته ایم."و از پری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض. (یوحنا ۱: ۱۶)". بشر از روزی که متولد می شود تا روزی که در این دنیا بسر می برد، لابد است که از زندگی به هر نحوی که شده بهره بگیرد. کودک ابتدا از مادر و پدر خود بعد از مدرسه، همکلاسان، محیط، و معلومات خود و بالاخره از اجتماع و اطرافیان خود به عناوین مختلف بهره می گیرد و زندگی خود را به طریقی که تناسب مستقیم با شدت و ضعف این بهره گیری دارد،  بسر می برد. مسلم…
چگونه عیسی مسیح به دنیا آمد و هدف او چه بود؟ در این روزها که خود را سرگرم برگزاری جشن کریسمس می کنیم، چه بهتر فرصتی پیدا کنیم تا در بارۀ مفهوم واقعیِ تولد مسیح مطالعاتی بطور خلاصه از دیدگاه کلام خدا به دست آوریم و دریابیم که کریسمس بدون در نظر گرفتن حقیقت مرگ و رستاخیز مسیح هرگز قابل درک نخواهد بود. چگونه آمد: می دانیم که خدا روح است، و روح را نمی توان بر صلیب کشید. از این رو هنگامی که مسیح به جهان آمد، گفت: "قربانی و هدیه را نخواستی، اما بدنی برای من مهیا ساختی. از هدایای سوختنی…
قبلا باید بدانیم که بکار بردن کلمه "کسب" برای بدست آوردن زندگی جاوید در ترجمه ای که آیه را از آن اقتباس کرده ایم اشتباه است، بلکه می بایست کلمه "دریافت" بکار برده می شد. زیرا زندگی جاوید هدیه خداوند به کسانی است که به عیسی مسیح ایمان می آورند. هدیه را باید دریافت کرد نه اینکه کسب نمود! عیسی مسیح در انجیل می فرماید: "آمین آمین به شما میگویم هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد".(زمان حال) بعد اضافه می کند که: "من نان حیات هستم" (یوحنا ۶:۴۷-۴۸). آیا می دانیم منظور عیسی مسیح از گفتن این سخنان…
"کلام خدا بی نهایت مصفّی است" مزمور ۱۱۹: ۱۴۰ در پیِ مقالۀ "بگذارید نور شما بر مردم بتابد"، بجا است که در مورد اشتباهاتی که در ترجمۀ قدیم کلام خدا به زبان فارسی دیده می شوند و موجب  ضعف کلیسا بوده اند، مطالعاتی با هم داشته باشیم. بعید نیست، که همان مار پر خط وخال قدیمی که آدم و حوّا را با تفسیرِ غلطِ کلام خدا، گول زد و  در دام ناباوری انداخت، در این اشتباهات نیز، همان روش را به کار برده باشد، که در این مختصر به شرح دو موردِ بسیار مهم اکتفا می کنیم. در ترجمۀ فارسیِ قدیم می…
دو سوال:  گناه چیست؟ چرا باید بخشیده شود؟ در آیۀ اولِ باب اول کتاب مقدس، می خوانیم: "در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید." و در آیۀ آخر این باب می خوانیم: "و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود" (پیدایش۱:۱). در باب دوم می خوانیم: "خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همۀ درختان باغ بی ممانعت بخور اما از درختِ معرفتِ نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد" (پیدایش ۲:۱۷).  شیطان همیشه حاضر و آماده است کار نیکویِ خداوند را مخدوش سازد! این امر حیاتیِ…
عیسی مسیح در آخرین فرمان بزرگ خود می فرماید: "تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این دنیا با شما هستم" (متی ۲۸:۱۹-۲۰). مسیح زنده که با مرگ جان نثارانه، و قیام مظفرانه خود از مردگان، تمامی قدرت در آسمان و بر زمین را بدست گرفت، از شاگردان خود، و امروز از هر…
مانند ستارگان در جهانِ تاریک بدرخشید (فیلیپیان۲: ۱۵). برای اطاعت از این فرمان خداوند، باید در خود نور داشته باشیم تا بتوانیم مانند ستارگان بدرخشیم. این نور را از کجا به دست بیاوریم؟  به کلام خدا مراجعه کنیم در آن بخوانیم: "در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود ... حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود" (یوحنا۱: ۱- ۵). در بارۀ آن حیات، مسیح می فرماید:"من راه، راستی و حیات هستم" بنابراین عیسی مسیح منبع آن نور واقعی است که همۀ آدمیان را منوّر می سازد و به هر یک…
"هر گاه با مسیح مُردیم یقین می دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد" (رومیان ۶:۸) آیا می دانیم معنیِ واقعیِ مردن با مسیح که بارها در کتاب انجیل تکرار شده است چیست؟ اگر بابِ ششمِ رساله به رومیان را دقیقاً مطالعه نمائیم، پی خواهیم برد که منظور مردن در آیۀ فوق، مردن نسبت به گناهانِ خود یا دست کشیدن از آنها می باشد. زیرا اساسِ انجیل، بر این حقیقت تابناك کلامِ خدا استوار است، که عیسی مسیح* داوطلبانه از طرف خدا، از آسمان به زمین آمد و  مزد گناهان ما را که خدا موت تعیین کرده است، به نیابت…
آیا واقعا عیسی مسیح از مردگان برخاسته است؟ حقیقت تابناک مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، که اساسِ مسیحیت بر آن استوار است ، همیشه در سرلوحۀ بشارتِ انجیل قرار دارد. برای پی بردن به واقعیت رستاخیز مسیح، باید به کلام خدا مراجعه کنیم و در آن بخوانیم: "در آن روزها یهودیانِ خدا ترس، از همه ممالک زیر آسمان، در اورشلیم بسر می بردند." همۀ آنان به زبان محلی خود، این شهادت را، در اوّلین پیام پطرس از زبان او شنیدند: "خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برآنیم" (اعمال رسولان ۲:۳۲).  در کتاب مقدس آیاتِ مشابه آیۀ فوق زیادند.…
مسئولیت آشتی دادن مردم با خدا به مسیحیان سپرده شده است. (دوم قرنتیان ۵:۱۸). چه عظیم است احتیاج دنیا به شنیدن مژده حیات بخش انجیل، و چه کم اند کسانی که مایل هستند این احتیاج را برآورده سازند. بر بسیاری از ما روزها، هفته ها، ماه ها و حتی ممکن است سالها گذشته باشد بدون اینکه شهادتی در باره فیض، محبّت، مهربانی و فداکاری بی نظیر عیسی مسیح که در راه نجات انسان از ورطۀ هلاکتِ ابدی انجام داده است به کسی داده باشیم. عیسی مسیح زنده و قیام کرده، قبل از اینکه به آسمان بالا برده شود به شاگردان خود…
  با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این, بلکه مسیح در من زندگی میکند. و زندگانی که الحال در جسم میکنم, به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. (غلاطیان ۲ :۲۰).  در کتاب مقدس می خوانیم: "مسیح قبل از آفرینش جهان ذبح شده بود" (مکاشفه ۱۳ :۸). هر چند معنی این را نمی توانیم بفهمیم، ولی آنچه مسلم است این است که مسیح می باید در وقت معین از زمان به صلیب کشیده شود و مصلوب شدن او در طول تاریخ به انجام برسد!  در…
 "مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد بمانیم" (غلاطیان ۵:۱). خداوند در کلامش از ما خواسته که خود را بیازمائیم (دوم قرنتیان ۱۳:۵). آیا بهتر نیست همین حالا که مشغول مطالعه این نوشته هستیم، از این دستور خدا اطاعت کنیم، خود را بیازمائیم و ببینیم واقعاً آزاد هستیم؟ برای یافتن جواب، باید به این حقیقت کلام خدا توجه کنیم که : انسان تا وقتی به خدا نرسیده، از منبع حیاتِ خود دور افتاده و در حقیقت آزاد نیست و در بند شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی اسیر است. جای بسی تاسف است که حتی کسانی که خود را آزاد…
توبه از گناه اولین و مشکل ترین قدم در راه ارتباط با خداست که اغلب نادیده می ماند!  در انجیل می خوانیم: مسیح "ظاهر شد تا بقربانیِ خود گناه را محو سازد" (عبرانیان ۹:۲۶). بنابراین برای پی بردن به مفهوم توبه باید به انجیلِ مسیح مراجعه کرد و در آن خواند که مسیح در آغاز خدمتش فرمود:" توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است" (متی ۴:۱۷). بنابراین: مفهوم توبه کردن اینست که از گناهِ عظیمِ اطاعت نکردن از کلام خدا، با احساس پشیمانی به سوی مسیح برگردیم و با ایمان به او و اطاعت از سخنان او در کتاب…
در کلام خدا می خوانیم: مسیح آمد تا "گمشده را بجوید و نجات بخشد" (لوقا ۱۹:۱۰). آیا می دانید که  در نظر خداوند چه کسی گمشده است؟ پاسخِ کتاب مقدس به این سوال اینست: گمشده کسی است که  تنها "راه رسیدن به خدا" را (یوحنا ۱۴:۶)، در پیش نمی گیرد، بلکه در "راههایی که بنظر انسان راست می آیند اما عاقبت به مرگ (موت یا جهنم سوزان) منتهی می شوند" سرگردان است (امثال ۱۴:۱۲)! عیسی مسیح در داستان "پسر گمشده" (لوقا ۱۵: ۳-۲۳)، ما را با چهار نوع گمشده آشنا می سازد: اوّل - گوسفند گمشده - این مثل در باره کسانی است…
"عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است" فریفته عقاید جدید و عجیب و غریب نشوید" (عبرانیان ۱۳:۸-۹). در انجیل آمده: "در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود ... کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و جلال او را  دیدیم جلالی شایستۀ پسر یگانه پدر" (یوحنا ۱:۱-۱۴). عیسی مسیح در آغاز خدمت خود، به مردم که سخنان او را نمی فهمیدند و می خواستند بدانند او کیست، فرمود: "من از جانب پدر خود خدا آمده ام، و علت اینکه سخنان مرا نمی فهمید اینست که طاقت…
در انجیل می خوانیم: عیسی مسیح "چون به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید، بر آن گریست. ... زیرا از موعد دیدار خداوند با خود غافل ماند" (لوقا ۱۹:۴۱-۴۴). آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده که هر چند در مجلس سرور و شادمانی شرکت کرده اید و یا در میان دوستان و آشنایانی که خوش می گذراندند، بوده اید ولی در عین حال  قلباً غمگین و حتی گریه کرده باشید؟ پاسخ معلوم نیست. ولی آنچه مسلم و حقیقت دارد اینست که در زندگی زمینی عیسی مسیح این چنین رویدادی به وقوع پیوست و چگونگی آن در انجیل به قلم لوقا به…
حتماً شنیده ایم که می گویند فکر نان کن که خربزه آب است. می دانیم که منظور از نان به دست آوردن قوت و قدرت برای ادامه زندگی زمینی است، منظور از خربزه، داشتن زندگی سهل و آسان و در پیِ خوشگذرانی بودن، یا بقول سلیمانِ نبی "در پی باد زحمت کشیدن" است. معلوم است که چنین زندگی "نقش بر آب است." این حقیقت در مورد زندگیِ جاودانی(حیات) نیز صادق است. عیسی مسیح بوسیلۀ انجیل می فرماید: "نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان (مردم) حیات می بخشد" ... "نان حیات من هستم". (یوحنا ۶:۳۲-۳۳). آیا این…
  عیسیِ مسیح در آخرین لحظات زندگیِ زمینیِ خود، جنایتکاری را نجات بخشید  و به همراه خود به بهشت راه داد! چگونه؟ از انجیل بشنویم: "دو جنایتکار را بردند تا با او اعدام کنند. نام محل اعدام کاسه سر بود. در آنجا هر سه را به صلیب میخکوب کردند، عیسی در وسط و آن دو جنایتکار در دو طرف او. ... یکی از آن دو جنایتکار ... به طعنه به او گفت: اگر تو مسیح هستی، چرا خودت و ما را نجات نمی دهی؟ اما آن دیگری، او را سرزنش کرد و گفت: حتی در حال مرگ هم از خدا نمیترسی؟ ما…
نجات، آرامش و مشارکتِ حقیقی از جانب خداوند است در کتاب مقدس بارها دربارۀ این حقیقتِ روشن، که انسان هرگز قادر به نجات خود، از ورطۀ هولناکِ هلاکتِ ابدی که در انتظار اوست نمی باشد و تنها خداست که می تواند او را نجات بخشد، سخن به میان آمده است. ولی سوال در اینست که چگونه این فیضِ عظیمِ نجاتِ خدا در ما به مرحلۀ عمل درمی آید؟ در پاسخ، به کلام خدا که از الهام روح خدا بر نویسندگان آن به رشتۀ تحریر در آمده، مراجعه می کنیم و در آن می بینیم که برای عطای این فیض عظیم به ما،…
نمونه هایی از توبه کردن در کتاب مقدس"این رویدادها به وقوع پیوست تا نمونه هایی باشد برای ما" (اول قرنتیان ۱۰:). در کتاب مقدس نمونه های زیادی در مورد توبه کردن به چشم می خورد که اشاره به تمام آنها از عهدۀ این مقاله خارج است. اینک تنها به چند مورد از آنها اشاره می کنیم. خواندن آنها درس عبرتی است برای ما تا مانند کسانی که توبه (اوّلین قدمِ بسیار مشکل (مکاشفه۱۶ :۸-۱۰)، بسوی خدا) را نادیده و مانند آب خوردن سهل و آسان می گیرند نباشیم. مبادا ما هم به سرنوشت آنان بخصوص رهبرانی که سقوط کرده و می…
هدف آمدن عیسی مسیح به این دنیا چه بود؟ جواب: درآوردنِ ما از چاه هلاکت در زمین (مزمور۴۰:۲)، نشاندنِ ما بر تخت سلطنت در آسمان (مکاشفه۳:۲۱). چگونه؟ برای اینکه به هدف آمدن عیسی مسیح به این دنیا پی ببریم، باید از واقعه تولد اسرار آمیز او شروع کنیم. در انجیل می خوانیم: "مریم، مادر عیسی که در عقد یوسف بود، قبل از ازدواج با او، بوسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که سخت پایبند اصول اخلاق بود، بر آن شد که نامزدی خود را برهم بزند، او ... در خواب فرشته ای را دید که به او گفت: یوسف پسر داود، از…
 "تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند"(یوحنا ۷ ۱: ۱ ۲ ). این دعا باید در ما  که به مسیح ایمان آورده ایم، به حقیقت پیوسته باشد! اگر نه، خدا را شکر که هنوز وقت باقیست تا جداً در این باره فکر کنیم و از خدا در کلامش یاری جوییم: در (یوحنا ۵ : ۶ ۱- ۹ ۱) می خوانیم: چون عیسی در روز سبت شفا می داد، یهودیان به اذیت و آزار او  پرداختند. اما عیسی به آنان گفت: "پدرم هنوز کار می کند و من  هم کار می کنم". این سخن یهودیان…
بی ایمانان، مسیحیانی که ایمانی متکی بر احساسات دارند، و حتی بعضی از مسیحیان، در مورد حقیقتِ اساسی و آسمانیِ "یگانگیِ پدر، پسر و روح القدس" سوال دارند. زیرا نمی خواهند یا نمی توانند آن را درک کنند و بفهمند. البته  انسان محدود هرگز نمی تواند خدای نامحدود را درک کند. مگر اینکه او خود را بر آنان مکشوف سازد. برای کشف اسرار خداوندی ابتدا باید ایمان بیاوریم که: "هر کس به سوی خدا می آید، باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد" (عبرانیان ۱۱:۶). آنوقت با مطالعۀ جدّیِ کتاب مقدس، تنها کتابی…
این مقاله توسط یک فرد ایرانی که خارج از کشور زندگی می کرد، چندین سال پیش نوشته شده است: انجیل متی فصل دوم آیات یک تا دوازده، اشاراتی دارد به مجوسیان که به مسیح ایمان آوردند، آنجا که می فرماید: "و چون عیسی ... تولد یافت، ناگاه چند مجوسی از مشرق به اورشلیم آمده، گفتند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستارۀ او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم ... مجوسیان بعد از شنیدن سخن پادشاه، روانۀ بیت لحم شدند که ناگاه آن ستاره که در مشرق دیده بودند پیش روی ایشان می…