Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


ایمان کافی

اگر ایمان کافی داشته باشیم، تمام مشکلات زندگی ما حلّ خواهند شد؟ برای پاسخ چه بهتر که به کتاب مقدس مراجعه کنیم زیرا آن تنها کتابی است که خداوند بوسیلۀ روحش به بشر الهام فرموده است: "هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تاثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند" (دوم پطرس ۱: ۲۰ و۲۱)! در این کتاب آسمانی نه تنها نوشته نشده است که اگر ایمان بیاوریم مشکلات ما حل خواهند شد، بلکه در آن می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد، با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام" (یوحنا ۱۶:۳۲).

آیا می دانیم که این پیروزی چگونه به دست آمد؟  در  کتاب مقدس می خوانیم: "ما او(مسیح) را خوار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او رو برگرداندیم. او خوار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد، اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. (حال آنکه) برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم" (اشعیا ۵۳:۳-۵). رسولان مسیح و خادمین وفادار به مسیح اغلب در خدمات خود، با مشکلات و زحمات فراوان روبرو بوده اند و هستند. ولی در همه اینها، "از حدّ زیاده نصرت یافته و می یابند" به وسیله او (مسیح) که "ما را محبت نمود و جان خود را در راه ما فدا ساخت". چگونه؟

با سرمشق گرفتن از مسیح و تکیه بر وعده های خدا در کلامش مثل این وعده که در آن می فرماید: "نترس! زیرا من بهای آزادی تو را پرداخته ام ... هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد، نخواهم گذاشت غرق شوی! هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله اش تو را نخواهد سوزاند ... نترس زیرا من با تو هستم"(اشعیا ۴۳:۱-۵).

خداوند همچنین قول داده است که اگر یاد گرفته باشیم که آینده خود را به دستهای مبارک او بسپاریم، نباید در طوفانهای سخت زندگی مشوش و نگران باشیم، زیرا او وعده داده است که: "آرامش خود را به شما میدهم ... دل شما مضطرب و هراسان نباشد" (یوحنا ۱۴:۲۷).

 در جائی دیگر، این وعده مسرت بخش را می بینیم: "برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهن هایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگه خواهد داشت" (فیلیپیان ۴:۶-۷).

در مواردی که زندگی ما پر از مشکلات و ناملایمات باشد، می دانیم که آینده درخشان در بهشت در انتظار کسانی است که به مسیح ایمان می آورند، که درآن از درد و رنج خبری نخواهد بود زیرا تا به ابد با مسیح بسر خواهند برد. چه امید زنده ای در مسیح داریم! در انجیل در این باره چنین می خوانیم: "اینک، مسکن خدا  با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد، و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود، و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد" (مکاشفه  ۲۱: ۳-۴).

بالاخره در رومیان باب ۵ می خوانیم: "به وسیلۀ ایمان به مسیح، ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی می کنیم، بلکه در زحمات خود نیز شاد هستیم. زیرا می دانیم که زحمت، بردباری را ایجاد می کند و بردباری موجب می شود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را می آفریند. این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیلۀ روح القدس که به ما عطا شد، قلبهای ما را فرا گرفته است" (رومیان ۵:۲-۵).