Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


برّۀ خدا

 "این است آن برّۀ خدا که گناه جهان را برمی دارد"  در کتاب مقدس درباره "برّۀ خدا" می خوانیم: "شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه بوسیلۀ او ایمان آورند! ... و اینست شهادت یحیی در جواب فریسیان: ... من به آب تعمید می دهم و در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمی شناسید. او آنست که بعد از من می آید اما پیش از من شده است. من لایق آن نیستم که بند نعلینش را باز کنم! ... در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می آید  گفت: اینک برّۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد" (یوحنا ۱:۶-۲۹). چرا یحیی عیسی مسیح را برّۀ خدا می خواند؟ 

در کلام خدا، سفر خروج باب ۱۲ می خوانیم: "خداوند به موسی و هارون دستور داد که هر خانواده از جماعت اسرائیل از خون برّۀ بی عیب بر اطراف و سَردر درهای خود بپاشند. تا شبی که نخست زادگان مصر را می زنم آن خون را ببینم از شما بگذرم." (بنی اسرائیل اسیر مصریها بودند. خداوند با ریختن خون برّۀ بی عیب، آنان را از اسارت آزاد کرد. که آن سایه ای بود از ریخته شدن خون مسیح بی گناه برای آزادی ما از اسارت گناه)  در انجیل در باره این خون برّۀ بی عیب، چنین می خوانیم: "زیرا می دانید از شیوه زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید، باز خرید شده اید، نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برّۀ بی عیب و بی نقص" (اول پطرس ۱:۱۸-۱۹). در چند آیه دیگر می خوانیم: "او هیچ گناه نکرد. ... او گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد" (اول پطرس ۲:۲۲و ۲۴).

هم چنین: "می دانید که مسیح انسان شد تا بتواند گناهان ما را پاک سازد، و این را نیز می دانید که او کاملا پاک و بی گناه بود، چون هرگز کاری بر خلاف خواست خدا انجام نداد" (اول یوحنا ۳:۵).  "در واقع، ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نمی کنیم زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم. به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن  ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد، تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد" (رومیان ۸:۳). و زندگی جاودانی عطا فرماید! خوشابحال کسی که گناهانش آمرزیده شده و حیله ای در او نیست (مزمور۳۲). خدا کند آن کس شما باشید!