Print this page

بگذارید نور شما بر مردم بتابد۱

بگذارید نور شما بر مردم بتابد (متی ۵: ۱۶). یادم می آید که سالها پیش در کلیسا سرودی در مورد نور می خواندیم که بندگردان آن را که (اساس) مسیحیت است، هنوز هم به خاطر دارم: نور جهان است عیسی!

 عدۀ زیادی از ما این سرود را به خاطر داریم، و گاهگاهی هم  آن را زیر لب می سراییم، ولی چنانکه دیده می شود، هنوز به مفهوم واقعی آن پی نبرده ایم، در نتیجه هنوز منوّر نشده ایم تا نور خود را چنانکه مسیح از ما میخواهد بر دیگران بتابانیم. زیرا شاید با توکل بر خود(انسان) به مفهوم آن نگریسته ایم، و یا مانند کسانی که با روشن کردن شمع و چراغانی به مفهوم نور می نگرند، از خود یا انسانِ دیگر توقعِ نورانی شدن داشته ایم! ولی هرگز منوّر نشده ایم. چه رسد به تابش نور ما بر دیگران!  چرا؟ زیرا هم خود وهم  اجداد ما این آیات بسیار مهم کلام خدا را که چندین بار به صورتهای مختلف در کتاب مقدس تکرار شده اند نادیده گرفته ایم: "انسان چقدر ضعیف است! او مثل نفسی که می کشد ناپایدار است! هرگز به انسان توکل نکنید" (اشعیا ۲: ۲۲). میلیونها مسیحی برای نجات از گناه به انسان توکل می کنند! "خدا برای نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد به ارث برده بودید آزاد سازد" (اول پطرس  ۱: ۱۸). میلیونها مسیحی متعصب هنوز از قید این روش آزاد نشده اند!عیسی مسیح در این باره می فرماید: "ای ریاکاران! اشعیا در بارۀ شما چه خوب پیشگویی کرد: ... آنان بیهوده مرا عبادت می کنند، تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست" (متی ۱۵: ۹).

اگر کتاب مقدس را به دقت مطالعه کنیم خواهیم دید که طبیعتآً همۀ ما به علت گناه، روحا در تاریکی بودیم. تا روزی که به مسیح ایمان آوردیم و حیات او در ما ظاهر شد و ما را از تاریکی رهایی بخشید و نور خود را در ما تابان گردانید. زیرا"حیات (زندگی تازه) از او (مسیح) به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود" (یوحنا ۱: ۴). در این باره مسیح می فرماید: "من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت" (یوحنا ۸: ۱۲).  در جایی دیگر: شاگردان پیش او آمده گفتند: آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شده اند؟ عیسی جواب داد: هر نهالی که پدر آسمانیِ من بر زمین نکاشته باشد، از ریشه کنده خواهد شد.آنها را به حال خودشان بگذارید، آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هر گاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد (متی ۱۵: ۳  ۱- ۱۴).

حال اگر در محبت مسیح، از دوستان، آشنایان و دیگران که خود را مسیحی می دانند حتی اعضای کلیسایِ خود که سالهای سال عضو کلیسا هستند و از خودمان، دربارۀ منور شدن بپرسیم، خواهیم دید که میلیونها اعضای کلیساها درنتیجۀ غرور و یا خود رای بودن، یا توکل بر خود و آنچه دنیا عرضه می دارد، انسان پرست، خود پرست و متعصب بار آمده ایم و تمام این برکات را از دست داده ایم: (شادی وخرّمیِ مطالعۀ کتاب مقدس که بوسیلۀ آن از خدا تعلیم می گیریم، با ایمان به مسیح از گناهان خود  نجات می یابیم. در دعا و پرستش با او راز ونیازمی کنیم. در مطالعۀ کلامش صدای خدا را می شنویم و با امیدی زنده، زیستن با خدا را در بهشت انتظار می کشیم!) عیسی مسیح در شروع نقشه ای که برای نجات ما داشت فرمود: "باید از نو متولد شوید" (یوحنا ۳ : ۳).  زیرا همۀ ما چنانکه دیدیم در تاریکیِ گناه زندگی می کردیم، ولی خدا از محبت بی کران خود که به ما دارد، با الهام کتاب مقدس، پیشگویی هایِ زیادی در بارۀ آمدن او که نور حیات است، به ما می دهد، که هم اکنون به بعضی از آنها اشاره می کنیم: در (اشعیا ۹: ۲).می خوانیم "قومی که در تاریکی راه می رفتند نور عظیمی خواهند دید. بر کسانی که در سرزمین ظلمت زندگی می کردند روشنایی خواهد تابید!" در (لوقا ۱: ۹ ۷). "زیرا از رحمت و دلسوزی خدایِ ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایِۀ مرگ به سر می برند بتابد!"

در کولسیان می خوانیم "او (خدا) ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهیِ پسر عزیزش منتقل ساخته است!" تا با ایمان به مسیح بوسیلۀ حیات او منوّر شویم. چگونه؟ عیسی مسیح فرمود:"من راه وراستی و حیات هستم"  هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید پدرِ مرا نیز می شناختید، از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید" (یوحنا ۱۴: ۶). کاش همۀ ما با مطالعۀ دقیق کتاب مقدس او را بوسیلۀ آن شناخته ایم، و او را در آن می بینیم! در کلام خدا چندین بار به نتیجۀ تاریکی و نتیجۀ نور اشاره شده است. برای نمونه در (تاریکی یا جسمانی) "ای غلاطیان نادان،... چه کسی شما را افسون کرده است؟ آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن به آن؟ چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟" (غلاطیان ۳: ۱- ۳).  دو نمونۀ از پولس رسول در (نور): "من با مسیح مصلوب شده ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم بلکه مسیح است که در  من زندگی می کند" (غلاطیان ۲: ۲۰). "اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که بوسیلۀ آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا" (غلاطیان ۶: ۱۴).

 نتیجه: اگر حضور مسیح با روح و کلامش در زندگیِ ما باشد ، تا ابد در بهشت با او خواهیم بود! اگر بدون حضور مسیح در دل زندگی کنیم، تا ابد در تاریکی محض خواهیم ماند! کاش خداوند فیض عطا فرماید تا همگی با تمام دل و جان به گناهان بسیار خود اقرار کنیم وچنین بسراییم:

کوری بودیم بیناییم الان        نور جهان است عیسی!        زیر فیض او