Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


زندگی تازۀ ما

†- همان دقیقه ای که با ایمانِ نجات بخش، به مسیح روی می آوریم، روح خدا زندگیِ خدا  را  در روح و روان ما می نشاند. ما از موت - نتیجۀ اطاعت نکردن از خدا - (پیدایش ۲:۱۷) برمی خیزیم، از گناه به هر شکلی که باشد متنفر می شویم، و برای اولین بار شروع به زیستن مطابق ارادۀ خدا می کنیم.

†- قدرت عجیبی برای زیستن برای جلال نام خدا در ما بوجود می آید و همچون نوزادگان مشتاق شیر خالص روحانی (کتاب مقدس) می شویم تا به مدد آن در نجات خود نمو کنیم (اول پطرس۲:۲ ).

†- شادی خارق العاده ای روح و روان ما را فرا می گیرد که قبلا نداشتیم. در انجیل آمده: "شما گر چه او را ندیده اید، دوستش می دارید؛ و گرچه اکنون او را نمی بینید، به وی ایمان دارید و از شادمانی وصف ناپذیر و پر جلال آکنده اید، زیرا غایت ایمان خویش یعنی نجات جانهایتان را خواهید یافت"   (اول پطرس۱:۸-۹).

†- با آمدن به پیش مسیح، و یافتن فروتنی واقعی از او (متی ۱۱:۲۹)، آرامش فوق العاده ای دلهای ما را فرا می گیرد. آرامشِ فکر و دل، آرامشی که بی دوام و زود گذر نیست. (یوحنا ۱۴: ۲۷).

†- طبیعت ما دگرگون می شود، ما به شخص جدیدی تبدیل می شویم. و زندگی کاملاً تازه ای را آغاز میکنیم (دوم قرنتیان ۵:۱۷). تغییرِ عجیبی در افکار، رفتار و احساسات خود میبینیم که قبلا نداشتیم. زیرا روح خدا به تدریج ما را " که خدا از پیش برگزید" بشکل مسیح در می آورد. این به آن معنی است که ما هم مانند خدا که همیشه زنده و جاوید است، زنده و جاوید خواهیم ماند.

†- عدۀ زیادی از مسیحیان زندگی خود را صرف کار روزانه و توجه در رفاه حال خود و جلب توجه از  دیگران می نمایند. چنانکه در انجیل می خوانیم: "مردم سرگرم عیش و نوش مهمانی و عروسی خواهند بود درست همانطور که در زمان نوح قبل از آمدن طوفان بودند" بدون اینکه به دنیای آینده و زیستن در حضور خدای پر جلال بیندیشند! نگاه کنید به متی۲۴:۳۷

†- خدای نکرده اگر زندگی ما چنین است، هر چه زودتر از خدا بخواهیم ما را مدد فرماید طرز زندگی خود را عوض کنیم (توبه)، و به یاری او روزانه بر ابدیّت چشم بدوزیم. تا خداوند نام خود را با طرز رفتار، کردار و گفتار ما جلال بیشتری بخشد. خدا می فرماید: "در آنچه بالا است تفکر کنید نه در آنچه بر زمین است. زیرا که  نسبت به گناه مُردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد" (کولسیان۳:۲-۵).

†- برای اطمینان کامل از این راز آسمانی، این الهام خدا را نیز  به دل بگیریم: "او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد داشت، تا در روز ظهور خداوندمان عیسی مسیح بَری از هر ملامت باشید. امین است خدایی که شما را به مشارکت پسرش خداوند ما عیسی مسیح فراخوانده است" (اول قرنتیان ۱:۸-۹).