Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


کلام خدا بی نهایت مصفّی است

"کلام خدا بی نهایت مصفّی است" مزمور ۱۱۹: ۱۴۰ در پیِ مقالۀ "بگذارید نور شما بر مردم بتابد"، بجا است که در مورد اشتباهاتی که در ترجمۀ قدیم کلام خدا به زبان فارسی دیده می شوند و موجب  ضعف کلیسا بوده اند، مطالعاتی با هم داشته باشیم. بعید نیست، که همان مار پر خط وخال قدیمی که آدم و حوّا را با تفسیرِ غلطِ کلام خدا، گول زد و  در دام ناباوری انداخت، در این اشتباهات نیز، همان روش را به کار برده باشد، که در این مختصر به شرح دو موردِ بسیار مهم اکتفا می کنیم.

در ترجمۀ فارسیِ قدیم می خوانیم:    

 در شب تولد عیسی مسیح "فوجی از لشگر آسمانی با فرشته حاضر شده خدا را تسبیح کنان می گفتند خدا را در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم * رضامندی باد" (لوقا ۲: ۱۳- ۱۴). در این جا می بینیم که جملۀ "مردمی که او را خشنود می سازند" از قلم افتاده است. به هر علت، این امر موجب شده که مردم چندان در فکر خشنودیِ خدا نباشند تنها با ایمان به مسیح، ایمانی  که در کلام خدا در بارۀ آن می خوانیم:"شیاطین هم ایمان دارند و می لرزند" اکتفا  کنند. روزی پس از خاتمۀ پرستش کلیسایی، از دوستی پرسیدم، وعظ امروز را پسندیدی. او گفت من برای دیدن مردم به کلیسا می آیم...... او برای خشنودی خود به کلیسا می رفت، زیرا از جملۀ فوق در کتاب مقدسی که او داشت خبری نبود. میلیونها مردم همانند او از فیض خشنود کردن خدا محروم شده و     نمی دانستند که مردم برای خشنودی خدا به کلیسا میروند، نه برای خشنودیِ خود! در مورد اشتباه بزرگ دیگر: در آخرین آیه از باب بسیار مهم و حیاتیِ سوم یوحنا، در ترجمۀ قدیم جملۀ  "امّا کسی که از پسر اطاعت نکند، حیات را نخواهد دید" از قلم افتاده، این آیه چنین ترجمه شده است: "آنکه به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و* آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه غضب خدا بر او میماند." در این اینجا نیز می بینیم که جملۀ بسیار مهم و حیاتی از کلام خدا، از قلم افتاده است.

 خدا را شکر که در ترجمه های جدید این اشتباهات تصحیح شده اند. ولی اشتباهات دیگری نیز هست که اگر خدا بخواهد در بارۀ آنها نیز مطالعاتی با هم خواهیم داشت. چنانکه دیدیم ابلیس، در این کار دست داشته است و به وسیلۀ معلمین دروغین میلیونها مسیحی را، نه تنها از زیستن برای خشنودیِ خدا و داشتن آرامش و صفا در زندگی، محروم کرده، بلکه افکار میلیونها کسان دیگر را "کور کرده تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند" (دوم قرنتیان ۴: ۴). و از تعالیم مسیح در انجیل بی خبر باشند، در نتیجه از دریافت نجات آسمانی باز داشته شوند: کسی که از خدا باشد ( به یوحنا ۱: ۱۳ نگاه کنید). به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش     نمی دهید، چون از خدا نیستید! (یوحنا ۸: ۴۷)   

در جایی دیگر مسیح می فرماید: "ای ریاکاران! اشعیا در بارۀ شما درست پیشگویی کرد وقتی گفت: این قوم با زبان خود، به من احترام می گذارند، امّا دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است زیرا اوامر انسانی را به جای احکام خدا تعلیم می دهند" (متی ۱۵: ۹،۸). این معجزۀ نوشیدنی"آفریدنِ روح و روانی تازه" که از خدا به وسیلۀ روح القدس در ما انجام می گیرد، ما را در مطالعۀ دقیقِ روزانۀ کلام خدا نه تنها مقدّس بلکه مجهّز برای هر عمل نیکو می سازد تا  روزی که: "اگر زنده و باقی باشیم، در ابرها ربوده شویم و خداوند را در هوا استقبال کنیم و همیشه با او باشیم" ِ(اول تسالونیکیان ۴: ۱۷).

در حاشیه:  در مورد به کار بردن کلمۀ مصفّی در آیۀ بالا، که آن هم یکی از این اشتباهات است، منظور این است که:  وعده های خدا در کلامش، بارها در زندگیِ اشخاص به کار گرفته شده اند به نتیجه رسیده اند. یا به اصطلاحی دیگر، وعده های خدا بارها آزموده شده اند، و کاملا قابل اعتماد هستند! در زیر فیض مسیح