Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


مرگ و رستاخیز عیسی مسیح

آیا واقعا عیسی مسیح از مردگان برخاسته است؟ حقیقت تابناک مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، که اساسِ مسیحیت بر آن استوار است ، همیشه در سرلوحۀ بشارتِ انجیل قرار دارد. برای پی بردن به واقعیت رستاخیز مسیح، باید به کلام خدا مراجعه کنیم و در آن بخوانیم: "در آن روزها یهودیانِ خدا ترس، از همه ممالک زیر آسمان، در اورشلیم بسر می بردند." همۀ آنان به زبان محلی خود، این شهادت را، در اوّلین پیام پطرس از زبان او شنیدند: "خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برآنیم" (اعمال رسولان ۲:۳۲).  در کتاب مقدس آیاتِ مشابه آیۀ فوق زیادند. در اینجا تنها به دو آیه اشاره می کنیم تا کاملا به واقعیت رستاخیز مسیح پی ببریم:

۱- پولس در دفاع خود در حضور فستوس و آگریپاس چنین می گوید: "به همه از خرد و بزرگ، شهادت می دهم. آنچه می گویم چیزی نیست جز آنچه پیامبران و موسی گفتند که می بایست واقع شود: اینکه مسیح باید رنج ببیند و نخستین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود" (اعمال رسولان ۲۶:۲۲-۲۳).

۲- در جائی دیگر در این باره می خوانیم: "و او ( مسیح) بدن، یعنی کلیسا را سر است. او سرآغاز و نخست زاده از میان مردگان است، تا در همه چیز برتری از آنِ او باشد" (کولسیان ۱:۱۸).

 شایان توجه است: وقتی که می گوییم مسیح مرد و قیام کرد، منظور این نیست که او جسماً مرد و روح او زنده و در آسمان است. بلکه منظور اینست که عیسی مسیح با همان بدنی که داشت بر روی صلیب میخکوب شد، زجر و عذاب کشید، مرد و مدفون شد و پس از سه روز با همان بدن منتها جلال یافته (بدنِ آسمانی) از مردگان برخاست و چهل روز بعد به آسمان صعود نمود. او قبلا به سرانِ یهود فرموده بود: "من جان خود را می نهم تا آن را باز ستانم" (یوحنا ۱۰:۱۷). در شب آخر هم، شاگردان خود را دلداری داد و امروز ما را دلداری می دهد و می فرماید: "دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل بسیار است، ... آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می آیم و  شما را نزد خود می برم، تا هر جا که من هستم شما نیز باشید" (یوحنا ۱۴:۱-۳).  بعد از رستاخیز، مسیحِ زنده می فرماید: "آنکه غالب آید ... بر تخت من با من بنشیند چنانکه من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم" (مکاشفه ۳:۲۱). و  در صفحۀ آخر کتاب مقدس، آخرین سخن او اینست: "آری، به زودی می آیم" آمین. بیا، ای خداوند عیسی! (مکاشفه ۲۲:۲۰). سالگرد قیامِ مسیح مبارک!