Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


عید در عالم مسیحیت

سه عید بزرگ که در عالم مسیحیت جشن گرفته می شوند عبارتند از: 

* -  عید خجسته میلاد مسیح، که به یادبود مژدۀ یافتن بخشش رایگان گناهان، بوسیله ایمان به عطای وصف ناپذیر خدا به ما، (یعنی مسیح - دوم قرنتیان ۹:۱۵) با شادی و چراغانی جشن گرفته می شود. در انجیل درباره چگونگی بخشیدن این عطا چنین می خوانیم: "در آن نواحی، شبانانی بودند که در صحرا به سر می بردند و شب هنگام از گله خود پاسداری می کردند. ناگاه فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد، و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، اما فرشته به آنان گفت: مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داود، نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمد. او خداوند مسیح است". (لوقا ۲:۸۰-۱۱).

* -  عید پر جلال رستاخیز مسیح از مردگان، که به یاد بود روز یافتن زندگی جاودان، بوسیله ایمان به فداکاری عظیم و بی نظیر عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر ما، با شادمانی و شکرگزاری جشن گرفته می شود. در انجیل می خوانیم: "اما خدائی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانیهای خود مرده بودیم، با مسیح زنده کرد- پس از راه فیض نجات یافته اید؛ و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید" (افسسیان ۲:۴-۶). و این همان زندگی جاودانی است که مسیح فرمود "من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند" (یوحنا ۱۰:۱۰).

* - عید مبارک پنطیکاست، به یاد بود روز نزول روح القدس برایمانداران، و شروع کلیسای مسیح با دعا و شکرگزاری جشن گرفته می شود. در انجیل می خوانیم، عیسی مسیح قبل از صعودش به آسمان به رسولان برگزیدۀ خود امر فرمود: "اورشلیم را ترک مکنید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیدید ... عیسی بعد از گفتن این سخنان در حالی که ایشان می نگریستند، به بالا برده شد" (اعمال رسولان ۱:۴-۹). ده روز بعد، می خوانیم که این وعده به انجام رسید: "چون روز پنطیکاست فرا رسید همه یکدل در یک جا جمع بودند که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان، آمد و خانه ای را که در آن نشسته بودند، به تمامی پر کرد. آنگاه زبانه هائی دیدند همچون زبانه های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. سپس همه از روح القدس پر گشتند" (اعمال رسولان ۲:۱-۴).