Print this page

زندگی مسیحی وار

چگونه می توانیم زندگی مسیحی وار داشته باشیم؟  برای داشتن زندگی مسیحی وار بعد از نجات یافتن، باید با تمام دل و جان از خدا بخواهیم تا این آرزویِ ما را برآورده سازد. زیرا او در کلامش می فرماید: "بخواهید که برای شما داده خواهد شد" (متی ۷:۷)  سوال بسیار مهم که باید مطرح شود اینست، آیا با این دعای صمیمانه و از روی ایمان، آرزوی ما برآورده خواهد شد؟ البته، زیرا خدا چنین دعا را پاسخ می دهد. ولی نباید فراموش کنیم که هر وقت خدا کاری را  شروع می کند، شیطان فورا به مخالفت بر می خیزد تا آن را بی اثر سازد. در این مورد هم او نمی خواهد  ما را که سالها در چنگ او اسیر بودیم، از دست بدهد. بلکه مُدام با ما که "خدا از دنیای تاریکِ او رهانیده است" از در جنگ برآمده است! برای پیروزی در این نبردِ روحانیِ تنها چاره اینست که در ایمان خود به مسیحِ زنده، ثابت قدم بمانیم و "کلام او در ما بماند" (یوحنا ۱۵:۷). تا به وسیلۀ اطاعتِ دایم از او، از بدی بگریزیم در"پی پارسائی و دینداری ایمان و محبت و پایداری و ملایمت باشیم" (اول تیموتائوس ۶:۱۱).

جنگِ ما با انسانها نیست، بلکه با نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان. پس باید در رابطۀ خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیریم و زرۀ کاملی را که او برای ما تهیه دیده است بپوشیم تا بتوانیم در مقابل نیرنگهای ابلیس ایستادگی نماییم. برای این منظور کمربند حقیقت بر کمر،  جوشن بی گناهیِ مسیح بر تن، کفش آمادگی برای بشارت انجیل به پا، سپر ایمان را در بر گیریم، تا در مقابلِ تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانیم، کلاهخودِ نجات بر سر و شمشیر روح یعنی کلام خدا را در دست  بگیریم. پیوسته برای همۀ مقدسان دعا کنیم (افسسیان۶ : ۱۳- ۱۸). مفهوم کاملِ این در فرصتی دیگر.  مثلی است که، روزی شیطان، شیاطین را جمع کرد و از آنها پرسید: چگونه  می توانیم مسیحیان را از رفتن به بهشت باز داریم؟ یکی گفت به آنها بگوییم که خدا وجود ندارد. دیگری گفت، بگوییم خدا محبت است و کسی را هلاک نخواهد کرد. سومی گفت اینها فایده ای ندارند. باید بگوئیم عجله ای در کار نیست! شیطان گفت این نقشه عالیست، و با آن اغلب مسیحیان را به دام خود می کشاند! مسیح در مثلِ قنطارها (متی ۲۵ : ۲۴-۳۰) این دام را فاش می سازد.  در (لوقا ۱۸:۱) هم، می خواهد از دعا کردن باز نایستیم. و در (لوقا ۱۱: ۲۸) می فرماید:  "خوشا به حال آنان که کلام خدا را بشنوند  و   آن را بجا بیاورند" !