Print this page

آیا آماده ایم؟

ممکن است مسیح امروز برگردد، آیا آماده ایم؟  دنیای نابسامان امروز ما احتیاجِ زیادی به صلح و آرامش دارد که تنها "سرور سلامتی (عیسی مسیح) که پایۀ "حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت" (اشعیا ۹: ۷ ). می تواند برقرار سازد. او دوهزار و شانزده سال پیش به این دنیا آمد و در میان ما با فروتنی زندگی کرد تا صلح در میان خدا و انسان برقرار سازد و ایمانداران حقیقی را آرامش کامل عطا فرماید. ولی اکثریت مردم او را نشناختند و  رد کردند، گفتند: "ما نمی خواهیم این شخص بر ما حکومت کند" * (لوقا ۱۴:۱۹). او که کلمۀ خدا، پسر روحانی خدا، در ذات و ماهیت برابر با خداست، هم اکنون در دست راست کبریایی خدا نشسته، دارد مکانی برای آنهایی که بوسیلۀ اطاعت از کلامش (کتاب مقدس) با ریختن خون خود بر صلیب خرید، مهیا می سازد، و روزی نه چندان دور دوباره به این دنیا بر می گردد تا آنان را به پیش خود ببرد. این رویداد، اولین مرحله از بازگشت عیسی مسیح است که مدت آن هفت سال خواهد بود. در مرحلۀ دوم، مسیح برای برقراری سلطنت هزار ساله خود به همراه آنانی که قبلاً به پیش خود بُرده  به زمین بازمی گردد. میکاه نبی در بارۀ این سلطنت، چنین پیشگویی کرده است: "خداوند در میان قومهای بسیار داوری خواهد نمود امتهای عظیم را از جای دور تنبیه خواهد کرد ...  دولتها دیگر به جان هم نخواهند افتاد و خود را برای جنگ آماده نخواهند کرد" (میکاه نبی ۴: ۳). 

 پولس رسول در این باره می نویسد: "خدای متبارک و قادر کل و واحد، شاه شاهان و سرور سروران در زمان معین او را خواهد فرستاد" (اول تیموتائوس۶: ۵ ۱). در مقابل این چنین وعده های آشکار، چگونه می توان نسبت به بازگشت مسیح مشکوک شد؟ زیرا در کلام خدا می خوانیم: "خدا به همۀ وعده های خود عمل خواهد فرمود" (عبرانیان ۱۰: ۲۳).  در جای دیگر می خوانیم "سپاس بر خداوند که همۀ وعده های خود را در حق ما به انجام رسانید ... خدا به تمام وعده های خوبی که به  ما داده وفا نموده است" (اول پادشاهان ۸ : ۶ ۵ ). اینست آن انتظار و امید مبارک، که مسیح فرمود  روز و شب در انتظار رسیدن آن بیدار و هوشیار بمانیم: "زیرا فیض خدا که برای همۀ مردم نجات بخش است ظاهر شده ما را تادیب می کند که بی دینی  و شهوت دنیوی را ترک کرده با خرد اندیشی و عدالت و دینداری در این جهان زیست کنیم و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهندۀ زندۀ ما عیسی مسیح را انتظار بکشیم" (تیطس۲: ۱۱-۱۳). بنابراین وقتی صبح بیدار می شویم به خود بگوییم کاش امروز مسیح برگردد ما را در حالی ببیند که در فکر جلال بیشتر نامش زندگی می کنیم. همچنین شب، قبل از خواب به خود بگوییم اگر امشب مسیح برگردد، مطمئن هستیم طبق پیشگویی تسلی بخشِ کلام او: "در ابرها برای ملاقات او ربوده خواهیم شد" (اول تسالونیکیان ۴: ۷ ۱): در سرود نامۀ فارسی، در مورد بازگشت مسیح سرود زیبایی داریم که مضمون آن چنین است:      

چون عیسی شاه جلال      با شکوهِ بی زوال     بازگشت کند به این جهان

ایمانداران حقیقی را          سوی خود خواند         در آن بهشت جاودان

شکر و سپاس باد        بر نام عیسی      تنها امیدم  در این دنیا  

بند گردان

شادانم   حمدش را خوانم    بازگشت منجیم را خواهانم    

شادانم   حمدش را خوانم   بازگشت منجیم را خواهانم  

 

وقتی رسد به پایان   کار من در این جهان   پرواز کنم سوی عیسی  

تاج جلالش بخشد   با شادی مرا گوید   ای فرزند نزد من بیا

در نور رویش   روم به سویش    اشک شوق ریزم بهر فیضش   

 بندگردان

شادانم   حمدش را خوانم بازگشت منجیم را خواهانم 

شادانم   حمدش را خوانم   بازگشت  منجیم را خواهانم

خوش به حال کسی که این حقیقت تابناکِ کلام خداوند، مایۀ تسلی و امید زندۀ اوست!* متاسفانه در این زمانهای آخر، بسیاری در کلیساها، یکی پس از دیگری به دام شیطان کشانده می شوند و دیگران را نیز به دنبال خود می کشند! (رومیان ۱: ۲ ۳) و این پیشگویی در حق آنان تحقق می یابد: "روح القدس صریحاً می فرماید که در زمانهای آخر بعضی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده ... از شیطان الهام خواهند گرفت" (اول تیموتائوس۴: ۱و۲). بنابراین "بیدار و هوشیار" باشیم، تنها بر مسیح و کتاب مقدس او توکل نماییم، و از امر خدا در (افسسیان ۴: ۴ ۱). اطاعت کنیم! زیرا "روزها شریر است."  در زیر فیض مسیح!